Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs LITERACKI „Mój wiosenny spacer po lesie” przedłużony do 10.05.2021 roku

 

 Aby dać niezdecydowanym szansę wykazania się

talentem literackim, przedłużamy termin nadsyłania

prac na konkurs literacki „Mój wiosenny spacer po lesie”

do 10 maja b.r.

 

REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO


 „Mój wiosenny spacer po lesie”

 

 

I.  Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy, ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica

Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-400 Bogdaniec

II. Cele konkursu:

- popularyzacja leśnej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem lasów Nadleśnictwa Bogdaniec,

- uwrażliwienie na piękno i potrzebę ochrony polskich lasów,

- promowanie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ukierunkowanej  na zachowanie trwałości lasów orazpowiększanie zasobów leśnych.

- zachęcenie do zdrowego trybu spędzania wolnego czasu na łonie natury;

- kształtowanie szacunku do lokalnej przyrody,

- umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania twórczości literackiej, wyrażenia wrażliwości artystycznej,

- doskonalenie mowy ojczystej przez własny proces twórczy.

III. Adresaci konkursu:

- uczniowie szkół podstawowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Miasta i Gminy Witnica.

IV. Formuła konkursu:

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 2 kategoriach:

a) klas IV-VI szkoły podstawowej,

b) klas VII-VIII szkoły podstawowej,

2. Zasady wykonania prac:

- teksty zredagowane prozą muszą być samodzielne i opowiadać o wędrówce po lasach leżących w granicach Nadleśnictwa Bogdaniec lub Miasta Gminy Witnica.  Autor powinien ogólnie wskazać, jakie miejsce opisuje w swoim tekście („w pobliżu”, „pomiędzy miejscem x lub y” itp.) Objętość: maksymalnie jedna strona formatu A4 pismem 12 pkt. Może mieć formę opowiadania, listu, artykułu lub innej prozy. Nie może być nigdzie wcześniej publikowana i nagradzana w innym konkursie.

3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje zgodnie  z   ZAŁĄCZNIKIEM NR 1:

a) imię i nazwisko autora, wiek

b) nazwę szkoły i klasę,

4. Teksty nadesłane bez wypełnionego i  podpisanego przez  rodzica lub opiekuna prawnego ZAŁĄCZNIKA NR 1 lub zgod przesłanej drogą e-mailową nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.

5. Jedna osoba może zgłosić jedną pracę.

6. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

7. Osoby biorące udział w konkursie „Mój wiosenny spacer po lesie” wyrażają zgodę  na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatorów oraz na profilach na portalu Facebook).

V. Termin nadsyłania prac:

- na prace czekamy do 30 kwietnia 2021 r.

- prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

- plik pracy wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1, należy wysłać pocztą elektroniczną  na adres: mbpwitnica@op.pl z dopiskiem w tytule  „Mój wiosenny spacer po lesie”

- ogłoszenie wyników konkursu przewidziane jest na 16 maja 2021 r.,

- wyniki konkursu zostaną rozesłane do szkół oraz zamieszczone na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy i Nadleśnictwa Bogdaniec,

- laureaci zostaną poinformowani o terminie i sposobie wręczenia nagród,

VI. Ocena prac i nagrody:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

2. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

- pomysłowość wykonania pracy,

- zgodność treści pracy z tematem,

- wartość merytoryczną,

- walory literackie,

- samodzielność wykonania,

- oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu.

3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Nadleśnictwa Bogdaniec.

4. Przewiduje się przyznanie 3 nagród w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

5. Kontakt w sprawie konkursu:

Władysław Wróblewski (Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy), tel. 95 820 80 87

Aldona Bernacka (Nadleśnictwo Bogdaniec), tel. 95 728 43 50 wew.334 lub 733 303 751

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!