Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż samochodu SUZUKI Grand Vitara

 

 

IV   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY

PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17, tel. 95 728 43 50

 

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, Poz. 692) ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż następującego pojazdu:

samochód osobowy marki SUZUKI model : Grand Vitara D. 1.9 MR'08

 • nr rejestracyjny             FGW 41XV
 • rok produkcji                 2009
 • przebieg                       182109 km
 • okres eksploatacji         112 miesięcy
 • rodzaj nadwozia            kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

 

Cena wywoławcza: 18 000,00 zł.

(słownie: osiemnaście tysięcy  złotych 00/100).

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

1. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godz. od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

2. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Romuald Deptuła tel. kontaktowy 693 334 481 lub 95 7284350 w.339.

3. Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się 12 października 2020 r. o godz. 10:00.w sali narad

 

4.Oferty z ceną brutto należy złożyć do skrzynki odbiorczej  Nadleśnictwa Bogdaniec  lub przesłać listem  do dnia 12 października 2020 r. do godz. 09:30.

 

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż samochodu Suzuki”.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy:

64 2030 0045 1110 0000 0038 8990.

6.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do 12 października 2020 r.  do godz. 09:30.

7.Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Bogdaniec przed upływem terminu składania ofert.

8. Nadleśnictwo Bogdaniec informuje, że:

 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;
 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu;
 • wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy zakupu lub nie wpłaci ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji.

9. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierającą najwyższą cenę.

Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

10.Sposób postępowania w przypadku złożenia równorzędnych ofert:

   W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert   

   sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 

11 .Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;
 2. Numer PESEL, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. Numer rachunku bankowego oferenta
 4. Datę sporządzenia oferty;
 5. Oferowaną cenę brutto;
 6. Nazwę samochodu będącego przedmiotem sprzedaży;
 7. Sposób zapłaty : przelew.

12. Nadleśnictwo Bogdaniec nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

13. Termin i sposób  zapłaty za zakupiony samochód

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy sprzedaży (wystawieniu faktury) w terminie do 7 dni przelewem na rachunek bankowy nr 

64 2030 0045 1110 0000 0038 8990.

14. Odbiór samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty