Asset Publisher Asset Publisher

ZAPYTANIE OFERTOWE : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bogdaniec, związanych z usuwaniem skutków pożaru w Leśnictwie Łąkomin.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bogdaniec („Zamawiający”)

reprezentowane przez Piotra Pietkun – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

tel. 95 728 43 50,

e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

BDO 000181739

Strona internetowa Zamawiającego : https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

( dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie

regulaminu udzielania zamówień, które z racji wartości lub przedmiotu nie podlegają

przepisom Ustawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 16 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 08.02.2022 r.   

Postępowanie zwolnione jest z ustawy PZP zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 6). ustawy z

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 7 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 28 września

1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o

lasach”.

Okres  realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Powyższe nie uchybia możliwości  wykonywania uprawnień wynikających z umowy

po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości

przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujących formach:

a)        formie pisemnej,

b)        formie elektronicznej

c)         formie dokumentowej.

Ofertę można składać w następujący sposób:

  1. osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec,
  2. pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres: Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
  3. drogą elektroniczną, na adres email bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

Oferta składana w formie pisemnej, musi być podpisana własnoręcznym podpisem,

natomiast oferta składana drogą elektroniczną w formie dokumentowej powinna mieć

formę skanu/fotokopii własnoręcznie podpisanej oferty.

Oferta składana drogą elektroniczną w formie elektronicznej musi być podpisana

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania są do porania poniżej.