Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

aleje upamiętniające historyczne wydarzenia

Zgodnie z Polityką Leśną Państwa lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny lub w wyniku działań gospodarki leśnej. Są to:

  • funkcje ekologiczne (ochronne)
  • funkcje produkcyjne (gospodarcze)
  • funkcje społeczne – które służą: kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy, służą tworzeniu różnorodnych form użytkowania lasu przez społeczność lokalną, zagospodarowaniu terenów zdegradowanych i gleb marginalnych, wzmocnieniu obronności kraju, służą rozwojowi kultury, oświaty i nauki oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

 Dzięki funkcji społecznej  mamy możliwość obcowania z naturą i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Do dyspozycji społeczeństwa leśnicy oddali i utrzymują ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwakowych i obozowisk. To także bezpłatna oferta edukacyjna Lasów Państwowych – ponad 1000 różnorakich ścieżek dydaktycznych, blisko 600 wiat edukacyjnych oraz ponad 300 izb edukacyjnych i ośrodków edukacji leśnej.

Na terenie Nadleśnictwa  Bogdaniec w ostatnich latach powstały również  różne obiekty, w ramach pełnienia funkcji społecznych lasów.

W roku 2018 r. na odcinku drogi Motylewo- Białcz została posadzona „Aleja 100 cisów”, będąca wyrazem naszego szacunku i wdzięczności, a także naszej pamięci z odzyskanej w 1918 roku niepodległości Polski.

Cisy pospolite, które są oznaką długowieczności, będą stanowiły namacalny ślad uwieczniając tę niezwykłą i ważną dla nas wszystkich 100 - letnią rocznicę.

W roku 2020 z okazji setnej rocznicy urodzin wielkiego Polaka Jana Pawła II, powstała „Aleja 100 dębów” położona wzdłuż drogi S3. Posadzenie symbolicznych stu dębów przez leśników oraz osoby związane z leśnictwem, pozwoliło na utworzenie pięknej alei upamiętniającej wybitnego Polaka.

W roku 2022 powstała inicjatywa upamiętnienia osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Projekt zakładał posadzenie „Alei Akacjowej” w leśnictwie Łupowo. W ramach powstałej ścieżki turystyczno-historyczno-edukacyjnej ustawiono m.in. ławy wypoczynkowe oraz tablicę informacyjną z napisem:

„W łażeniu po zielonych lasach jest coś przedziwnie kojącego, leczącego i odświeżającego”

Kardynał Stefan Wyszyński

  • Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem.
  • W marcu 1946 r. otrzymał nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął w maju tego samego roku na Jasnej Górze.
  • W listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim - prymasem Polski. Obowiązki te pełnił do 1981 r.
  • Kardynał prezbiter od 1953 roku
  • W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu, był mężem stanu, obrońcą praw człowieka i Kościoła.
  • Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie.  Ze względu na liczne zasługi po śmierci nazywany przez Polaków Prymasem Tysiąclecia.

Zatrzymany późnym wieczorem 25 września 1953 r. przez służby Urzędu Bezpieczeństwa. Był więziony w miejscach odosobnienia w Rywałdzie, Stoczku Klasztornym, Prudniku i Komańczy. Zwolniony z internowania w październiku 1956 roku. W klasztorze ojców kapucynów w Rywałdzie, na ścianie celi klasztornej erygował Drogę Krzyżową, której kopia jest przedstawiona na kamieniach Alei Akacjowej.”

W ramach „Alei Akacjowej” posadowiono także 14 kamieni polnych z napisami będącymi repliką napisów z celi w Rywałdzie, a w marcu 2023 roku posadzone zostaną drzewka akacjowe.

Zrealizowane projekty mają służyć udostępnieniu lasów społeczeństwu. Mają także za zadanie budowanie pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych, jako instytucji dbającej o dobra kulturowe i szeroko pojętą edukację społeczeństwa.