Asset Publisher Asset Publisher

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

   

 

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO

UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

 

Obręb leśny

Oddz.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Dz. nr

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

p. oddz.

Bogdaniec

6 –a

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R VI

2,3900

Bogdaniec

cz. 6 –b

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

R VI

0,1283

Bogdaniec

6 –c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R V

0,1800

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

W-R VI

0,0163

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

W-R VI

0,0300

 

 1. Wyżej wymienione grunty stanowią łącznie jeden pakiet.
 2. Cel wydzierżawienia – użytkowanie rolnicze z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu.
 3. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 4. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.
 5. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi równowartość:
 • 4,1 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,8 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 2,7 q żyta za 1,00 ha gruntu W-R VI

Cenę żyta do wyliczeń przyjmuje się wg średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym RP „Monitor Polski”. (Każdorazowo czynsz nie może być niższy niż czynsz za rok ubiegły).

 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w q/żyta/rok dla każdego z użytków i jego klasy (nie mniejszą niż określona w pkt 6) oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu do 18  lipca 2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 9:15 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec., II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 4. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 7. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Aleksander Popiołek - tel. 95 728 43 50 wew. 331. (pokój nr 23 w siedzibie Nadleśnictwa w godz. od 7 do 15 w dni robocze).