Web Content Display Web Content Display

Organizacja Nadleśnictwa Bogdaniec

Nadleśnictwo działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005 Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) aktów wykonawczych do tej ustawy, Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.

Nadleśnictwo, jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nieposiadająca osobowości prawnej sprawuje zarząd nad powierzonym mieniem Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo działa w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Do podstawowych zadań nadleśnictwa należy:

 1. Realizacja zadań gospodarczych określonych w operacie urządzania lasu (obecnie na lata 2014-2023) oraz wynikających z aktualnego stanu lasu, głównie w zakresie:
 • utrzymania trwałości lasów i ciągłości ich użytkowania,
 • ochrony lasu, ochrony przyrody i środowiska,
 • produkcji drewna oraz surowców i produktów użytkowania ubocznego lasu na zasadzie najwyższej rentowności,
 • powiększania zasobów leśnych,
 • budowy i utrzymania dróg leśnych oraz budynków i budowli związanych z ochroną i gospodarką prowadzoną na terenie nadleśnictwa.

 

 1. Współdziałanie z organami administracji rządowej oraz organami Samorządu terytorialnego w zakresie: sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, gospodarki łowieckiej, zadrzewionej i ochrony środowiska, a także edukacji leśnej społeczeństwa.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

W szczególności nadleśniczy:                                     

 1. reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania,
 2. kieruje nadleśnictwem, jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych,
 3. bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi zasoby Lasów Państwowych.

 Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

 1. biuro nadleśnictwa, składające się z:
  1. działów,
  2. samodzielnych stanowisk pracy;
 2. leśnictwa;
 3. szkółka leśna.

 

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące działy:

 1. dział Gospodarki Leśnej, kierowany przez zastępcę nadleśniczego,
 2. dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez głównego księgowego,
 3. dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez sekretarza,
 4. Posterunek Straży Leśnej, kierowany przez komendanta Straży Leśnej.

 

 

ZAKRES ZADAŃ

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

 1. W szczególności nadzoruje i prowadzi sprawy związane ze sprzedażą drewna, obrotem materiałowym, a także dotyczące stanu posiadania, urządzania lasu, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania. Nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu administracji publicznej).

 

 1. Nadzoruje i kieruje pracą przez podległych pracowników działu gospodarki leśnej, oraz leśniczych, dla których ustala szczegółowe zakresy czynności.

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz edukacji, nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych oraz innych zagadnień związanych z zagospodarowaniem lasu,
 2. tworzenie i aktualizacja zintegrowanego zbioru informacji podlegających udostępnianiu.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całość spraw związanych z certyfikacją gospodarki leśnej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.  Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych nadleśnictwa. Do obowiązków głównego księgowego należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, a także opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, prawidłowe gospodarowanie funduszami specjalnymi, koordynowanie prac z zakresu sprawozdawczości wewnętrznej Lasów Państwowych oraz związanych z wykorzystaniem środków finansowych spoza Lasów Państwowych, a także prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem, badaniem i weryfikowaniem sprawozdań finansowych.
 2. Główny Księgowy działa zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 1223 z późni zm.), Zasadami (Polityką) Rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

1.    Do zadań działu finansowo – księgowego należy w szczególności:

1) kontrola ewidencji finansowo – księgowej i formalno – rachunkowej,

2) dekretacja i ewidencja operacji gospodarczych,

3) prowadzenie ubezpieczeń majątku,

4) sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości finansowo –księgowej,

5) wycena i rozliczanie finansowe wyników inwentaryzacji składników majątkowych,

6) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zadań budżetowych i rozliczeń z Budżetem Państwa,

7) terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań,

       8) naliczanie i rozliczanie odpisu na ZFŚS,

  9) fakturowanie sprzedaży drewna i pozostałej sprzedaży, w tym refakturowanie poniesionych kosztów.

2.   Dział Finansowo – Księgowy czuwa pod kątem formalna – rachunkowym nad dokumentacją potwierdzającą wydatki w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych poprzez: prawidłowe opisywanie dokumentów zgodnie z wymogami instytucji wdrażającej, sporządzanie opisów do faktur zgodnie z wytycznymi, wprowadzanie poprawek na opisach w dokumentach pierwotnych celem prawidłowego sporządzania wniosku o płatność, kompletowania dokumentów potwierdzających wydatek i potwierdzenie zapłaty.

INŻYNIER NADZORU

 1. Sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie (kontrola leśnictw w terenie) w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego. Jednocześnie ma obowiązek przedkładania Nadleśniczemu wniosków z przeprowadzonych kontroli.

2.    W zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem zadania i obowiązki Inżynier Nadzoru wykonuje zgodnie z Instrukcją ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (znak: GO-2505-12/04).

3.    Inicjuje przygotowanie programów i organizowanie szkoleń w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego, ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego.

4.    Inżynier nadzoru prowadzi całokształt spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

SEKRETARZ

 1. Sekretarz kieruje działem Administracyjno-Gospodarczym.  Planuje, nadzoruje i kontroluje prace wykonywane przez podległych pracowników tego działu, dla których ustala szczegółowe zakresy czynności.
 2. Sekretarz jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzenie spraw związanych z sekretariatem nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami lokalnymi, organizacją i realizacją zamówień publicznych, a także koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

1.  Do zadań działu należy w szczególności:

 • administrowanie budynkami i mieszkaniami będącymi w zarządzie nadleśnictwa, przejmowanie, przejmowanie, przekazywanie, sprzedaż, nabywanie, najem i użyczenie, naliczanie opłat i podatków z tym związanych,
 • utrzymywanie należytego stanu budynków oraz porządku w budynkach nadleśnictwa,
 • właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i budowli nadleśnictwa oraz normatywne ich wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy,
 • prowadzenie spraw inwentaryzacyjno – remontowych budynków i budowli, w tym nadzór oraz odbiór wykonanych prac w budynkach i budowlach,
 • obsługa sekretariatu nadleśnictwa,

2.  Dział administracji opracowuje i odpowiada za przeprowadzenie procedury przetargowej.

Odpowiada za prawidłowe wykonanie prac oraz otrzymanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do zrealizowania zadań budowlanych. 

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Specjalista ds. kadrowych prowadzi całość spraw kadrowych pracowników zatrudnionych przez nadleśnictwo.

W szczególności do zadań specjalisty ds. kadrowych należy:

 • przygotowanie, realizowanie i udoskonalanie polityki i procedury personalnej,
 • realizacja polityki pomocy socjalno – bytowej świadczonej przez Nadleśnictwo,
 • kompletowanie dokumentacji emerytalna – rentowej,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie wymaganych badań lekarskich, szczepień ochronnych (kontrola ważności wydanych zaświadczeń),
 • ewidencjonowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie wpływających do nadleśnictwa skarg i  wniosków, ewidencja wydanych legitymacji, listy obecności pracowników,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w biurze nadleśnictwa.

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ 

 1. Działa na podstawie art. 47 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach(Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami.).
 2. Organizację i zakres działania Posterunku Straży Leśnej oraz szczegółowe zasady szkolenia Strażników Leśnych określa Dyrektor Generalny Lasów Państwowych (zarządzenie nr 45 z dnia 28 kwietnia 1999 r.)
 3. Pracą Strażników Leśnych kieruje i koordynuje wyznaczony przez Nadleśniczego Starszy Strażnik Straży Leśnej pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej.
 4. Do zadań Posterunku w szczególności należy: analiza stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganie, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie. Ochrona innych składników mienia nadleśnictwa poprzez przeciwdziałanie czynom przestępnym i wykroczeniom, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, doprowadzanie do naprawienia szkody. Straż leśna wykonuje swoje obowiązki w ramach powierzonych zakresów czynności.
 5. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym Strażnicy Leśni wykonują zgodnie z Instrukcją ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem (GO-2505-12/04), a także korzystają z przysługujących im uprawnień do zwalczania szkodnictwa leśnego określonych w ustawie o lasach i innych obowiązujących przepisach.

STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem systemu informatycznego LP w oparciu o Zarządzenie Nr 58 DGLP z dnia 20.06.2013 r. (znak: EI-021-1-13/13),a w szczególności do jego zadań należy:

 1. Aktualizacja oprogramowania aplikacji LAS.
 2. Administrowanie zasobami, udostępnianie zasobów SILP pracownikom uprawnionym przez kierownika jednostki w z wykorzystaniem dostępnych w poszczególnych aplikacjach funkcji administracyjnych.
 3. Administrowanie innymi serwerami lokalnymi w tym serwerami aplikacji i danych np. serwer antywirusowy, serwer wymiany danych itp.
 4. Administrowanie i eksploatacja delegacjami aplikacji posadowionymi na serwerach w jednostkach nadrzędnych w zakresie określonym przez WZI w RDLP.
 5. Administrowanie siecią lokalną, komputerami oraz innym sprzętem komputerowym:
 6. Zabezpieczenia funkcjonowania SILP na poziomie leśnictwa.
 7. Koordynacja i organizacja procesów zakupu, urządzeń komputerowych, oprogramowania, konserwacji i napraw urządzeń komputerowych.
 8. Prowadzenie dokumentacji pracy administratora. Nadzór nad ochroną praw autorskich w odniesieniu do użytkowanego oprogramowania, w tym przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania nie rzadziej niż raz na rok.

LEŚNICZY

 1. Do jego zadań należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. 
 2. W zakresie ochrony lasów przed szkodnictwem do obowiązków leśniczego należy systematyczne obserwowanie lasu i innego powierzonego mieni na terenie leśnictwa w celu ochrony przed szkodnictwem. Ochrona ta ma polegać głównie na zapobieganiu i ujawnianiu szkodnictwa leśnego, zabezpieczaniu dowodów, w tym podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia sprawcy oraz zgłaszaniu do nadleśnictwa zaistniałych przestępstw i wykroczeń.
 3. Zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym leśniczy wykonuje, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach oraz w załączniku do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym.

LEŚNICZY SZKÓŁKARZ

Swoje zadania wykonuje w gospodarstwie szkółkarskim. Do jego zadań należy całość spraw szkółkarskich poprzez odpowiedzialność za prawidłowe planowanie, nadzór nad pracą i prowadzenie stosownej dokumentacji w swoim zakresie. Leśniczy szkółkarz wykonuje swoje obowiązki w oparciu o szczegółowy zakres czynności oraz obowiązujące instrukcje i zarządzenia.

PODLEŚNICZY

 1. Jest pomocniczym pracownikiem leśniczego w leśnictwie i podlega bezpośrednio leśniczemu, a obowiązki wykonuje w oparciu o szczegółowy zakres czynności, ustawę o lasach oraz instrukcję ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 52 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9 września 2004 r. w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym a także inne obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe instrukcje i zarządzenia.
 2. W celu ochrony przed szkodnictwem do zadań podleśniczego należy systematyczne obserwowanie lasu i innego powierzonego mienia w celu ich ochrony przed szkodnictwem. Ochrona ta ma polegać głównie na zapobieganiu i ujawnianiu szkodnictwa leśnego, zabezpieczaniu dowodów, w tym podejmowaniu wstępnych czynności w celu ustalenia sprawcy oraz zgłaszaniu leśniczemu przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego.