REZERWATY REZERWATY

Powrót

Rezerwat Przyrody

Rezerwat Przyrody

Dębowa Góra

Rezerwat przyrody „Dębowa Góra"

Rezerwat przyrody pod nazwą „Bogdaniec III" został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 2/96, poz. 20).

Rezerwat został ujęty w obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego z 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 12 poz. 144).

Zarządzeniem Nr 19/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmiany nazwy rezerwatu przyrody (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 746 z dnia 28.03.2012 r.) zmieniono nazwę rezerwatu na „Dębowa Góra".

Obszar rezerwatu został wyodrębniony w osobne działki ewidencyjne. W związku z wykonaniem dokładnych pomiarów geodezyjnych, zaktualizowano powierzchnię rezerwatu, która wynosi 11,27 ha (112706 m²).

Rezerwat położony jest w gminie Bogdaniec, w powiecie gorzowskim.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego grądu środkowoeuropejskiego z fragmentem żyznej buczyny niżowej.

Teren rezerwatu położony jest na wzniesieniach morenowych znajdujących się na krawędzi wysoczyzny Równiny Gorzowskiej. Na obszarze rezerwatu wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze, grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici – Carpinetum) oraz żyzną buczynę niżową (Galio odorati Fagetum).

Grąd środkowoeuropejski (9170) jest dominującym siedliskiem na terenie rezerwatu. Górne piętro buduje dąb szypułkowy z domieszką graba i lipy. W warstwie dolnego piętra i krzewów obficie występuje grab z domieszką lipy i buka. Miejscami występuje leszczyna. W runie występują gatunki charakterystyczne dla rzędu: marzanka wonna (Galium odoratum), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), narecznica samcza (Dryopteris filix – mas) i prosownica rozpierzchła (Milium effusum).

Żyzna buczyna (9130) zajmuje niewielki fragment na wzniesieniu w wyłączeniu 725 h. Drzewostan zbudowany jest z buka z niewielką domieszką dęba. W skąpej warstwie podszytu występuje buk, rzadziej grab. W runie dość obficie występuje charakterystyczna dla zespołu perłówka jednokwiatowa (Melica uniflora) oraz marzanka wonna (Galium odoratum), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), narecznica samcza (Dryopteris filix – mas) i prosownica rozpierzchła (Milium effusum).

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem  Nr 31/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 1012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dębowa Góra" (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1590 z dnia 22.08.2012 r.).