Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.

Budynek wyposażony jest w dwa wejścia, główne A do siedziby znajduje się od strony południowej, z poziomu placu parkingowego dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne i pochylnia. Wejście B od strony północnej jest dostępne dla osób z  niepełnosprawnościami poruszających się na wózku inwalidzkim bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego prostopadle do ulicy Leśnej lub z poziomu parkingu za pośrednictwem pochylni przystosowanej do poruszania się osób na wózku inwalidzkim.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku od strony północnej i południowej. Na parkingu północnym bezpośrednio przy pochylni wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście A bezpośrednio, a wejście B poprzez ciąg komunikacyjny (korytarz) prowadzi do holu, gdzie znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych działów Nadleśnictwa i dostęp do szybu windowego wyposażonego w hydrauliczną platformę wyposażoną w drzwi rozsuwane o szerokości umożliwiającej wjazd wózka inwalidzkiego i przeznaczoną do transportu pionowego osób z niepełnosprawnościami.

Platforma z rozsuwanymi drzwiami dociera na kondygnacje -1, 0, 1, 2, 3 budynku biurowego. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnościami.

Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość wszystkich kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze od strony wejścia północnego B znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna z korytarza głównego. W budynku sąsiednim izby edukacyjnej również znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami dostępna bezpośrednio z poziomu parkingu południowego.

W windach ani w budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników Nadleśnictwa posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 95 7284350 lub e-mailowo na adres bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl.