Asset Publisher Asset Publisher

II PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI W BUDYNKACH PO BYŁEJ BAZIE TRANSPORTOWEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Położenie , lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów i pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy:
 1. Obręb leśny: Bogdaniec,
 2. Leśnictwo: Nowiny
 3. Część wydzielenia: 785-t-00,
 4. Obręb ewidencyjny: Nowiny Wielkie,
 5. Cześć działki ewidencyjnej: 876,
 6. Rodzaj użytku: Ls (BUD-INNE),
 7. Powierzchnia: 0,7830 ha,
 8. Powierzchnia użytkowa budynków:
 • nr inw.102/2602 – 489,40 m²
 • nr inw.102/2604 – 43,25 m²,
 • nr inw.109/2601 – 178,02 m²
 1. Cel dzierżawy – działalność gospodarcza nieuciążliwa dla środowiska, pomieszczenia magazynowe.
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Nadleśnictwo Bogdaniec nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożona oferta powinna dotyczyć całości gruntu oraz wszystkich, wymienionych w pkt. 1, budynków.
 4. Okres dzierżawy – czas nieokreślony,
 5. Wywoławcza kwota czynszu – 2500,00 zł/ miesięcznie netto.
 6. Opis sposobu przygotowania ofert:
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 ogłoszenia.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

 

Nadleśnictwo Bogdaniec

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

Oferta – przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej”

nie otwierać przed 16.09.2022 r. godz. 10:15.

Adres Oferenta

 

 1. Ofertę należy dostarczyć za pomocą operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 24) do dnia 16.09.2022 r. do godziny 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 10:15 w Sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 31), ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie nadleśnictwa
 3. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki udziału w postępowaniu i są ważne a następnie wybiera ofertę z najwyższą ceną.
 4. Kryteria oceny ofert – 100% cena. Za najkorzystniejszą zastanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną za przedmiot dzierżawy.
 5. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje ta samą cenę, prowadzący przetarg poprosi o złożenie ofert dodatkowych. O terminie złożenia ofert dodatkowych oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja w wysokości 2000,00 zł uiszczana przed podpisaniem umowy dzierżawy przez oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 8. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu – Jan Demczyszyn te. 95 728 43 50 wew. 671, 603 420 468.