Widok zawartości stron Widok zawartości stron

lasy nadleśnictwa bogdaniec

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym prowadzenia gospodarki leśnej jest Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59). Zawarte są w niej zamierzenia w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zobowiązania międzynarodowe Polski, zwłaszcza dotyczące zasad ochrony lasu(konferencje ministerialne poświęcone ochronie lasów w Europie: Strasburg 1990
i Helsinki 1993). Zgodnie z ustawą, w Polsce prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną z uwzględnieniem następujących celów:

 • zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 • ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych cennych przyrodniczo                 i krajobrazowo,
 • ochrony gleb,
 • ochrony wód,
 • produkcji  drewna na zasadzie racjonalnej gospodarki oraz ubocznego użytkowania lasu.

W Nadleśnictwie Bogdaniec  poza ogólnie stosowaną ochroną środowiska przyrodniczego ustanowiono:

 1. Gospodarstwo specjalne.
 2. Lasy ochronne.

Zgodnie z § 82 Instrukcji Urządzania Lasu i ustaleniami Komisji Założeń Planu,
do gospodarstwa specjalnego zaliczono lasy, które pełnią wyjątkowe funkcje pozaprodukcyjne. Są to często drzewostany wyłączone z użytkowania rębnego,
a wykonywane zabiegi uzależnione są wyłącznie potrzebami przyrodniczymi.

Do gospodarstwa specjalnego zaliczono (w drzewostanach często cechy się nakładają):

 • rezerwaty przyrody istniejące wraz z otulinami oraz projektowane,
 • wyłączone drzewostany nasienne oraz drzewostany zachowawcze,
 • pojedyncze pododdziały o wyjątkowym znaczeniu ze względów kulturowych, religijnych lub ekologicznych, w tym lasy na siedliskach Bb, BMb, LMb, OL3, Lł, OLJ,
 • drzewostany na siedliskach przyrodniczych w stanie zachowania A w obszarze SOO oraz cmentarze i miejsca pamięci,
 • lasy wodochronne w strefach ujęć wody i źródeł wody wyodrębnionych stosownymi decyzjami administracyjnymi,
 • lasy glebochronne na stokach i zboczach o nachyleniu powyżej 45°,
 • wyłączone powierzchnie badawcze i doświadczalne,
 • drzewostany objęte prawnym zakazem pozyskiwania drewna ze względu na szczególne znaczenie dla ochrony przyrody.

 

Gospodarstwo specjalne.

Gospodarstwo

Powierzchnia leśna zalesiona i nie zalesiona

Obręb

Nadleśnictwo

Bogdaniec

ha

%

ha

%

Specjalne

1 153,88

5,7

1 153,88

5,7

 

Lasy ochronne

Ze względu na pełnienie wielu funkcji pozaprodukcyjnych, część lasów Nadleśnictwa Bogdaniec zaliczono do lasów ochronnych. Gospodarka w nich podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z dnia 7 września 1992 r.).

 W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:

1) zachowanie trwałości lasów w drodze:

-  dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów;

-  preferowania naturalnego odnowienia lasu;

-  ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych;

-  ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych.

 2) zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze:

- kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne;

- stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony poszczególnych drzewostanów;

-   ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu;

- ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej;

-   zakazu pozyskiwania żywicy i karpiny.

Dla określonych powierzchni lasu uznanego za ochronny mogą być ustalone 

szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej, polegające na:

- ograniczeniu pozyskania drewna, choinek, kory, igliwia, zwierzyny lub płodów runa leśnego;

- konieczności wykonania określonych zabiegów w zakresie zagospodarowania i ochrony lasów;

-  zakładaniu i utrzymywaniu urządzeń ochronnych;

-  ograniczeniu udostępniania lasu dla ludności. 

              Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej określa się w akcie o uznaniu lasu za ochronny.

 Większość lasów ochronnych tworzy gospodarstwo lasów ochronnych, niewielką cześć zaliczono do gospodarstwa specjalnego oraz gospodarstwa przebudowy, zgodnie z § 82 Instrukcji urządzania lasu (2003).