PROJEKTY i FUNDUSZE PROJEKTY i FUNDUSZE

BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY

BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ZABEZPIECZENIU OBSZARÓW NATURA 2000: OSTOJA WITNICKO-DĘBNIAŃSKA W NADLEŚNICTWIE BOGDANIEC, POJEZIERZE MYŚLIBORSKIE, DZICZY LAS, DOLINA TYWY W NADLEŚNICTWIE MYŚLIBÓRZ

Realizacja projektu

W ramach projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz"  ścieżka edukacyjna przy Nadleśnictwie Bogdaniec została zmodernizowana.Na ścieżce znajduje się 12 przystanków.

Przy ścieżce powstał punkt edukacyjny "Każdy z nas chroni las" z urządzeniami ruchowymi dla dzieci.

 

Czatownia - punkt obserwacji ptaków znajduje się w Leśnictwie Łupowo, oddz. 723, dokąd można dojść ścieżką edukacyjną przy Nadleśnictwie Bogdaniec

Czatownia, leśnictwo ŁupowoCzatownia drewniana o rozpiętości konstrukcji 2 X 2,40 m i 1,20 m o wysokości do okapu 2,38 m ustawiona na siedmiu słupach konstrukcyjnych, mocowanych do żelbetowych stóp fundamentowych. Przykryta dachem wielospadowym.
Wyposażenie czatowni w podest wejściowy i pochylnię, umożliwiające dostęp do czatowni osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo zamontowano balustrady drewniane podestu i pochylni. Pochylnia i podest dodatkowo wyposażone w krawężnik drewniany zapobiegający przypadkowemu zsunięciu się wózka inwalidzkiego.  Całość wykonano z drewna sosnowego.                         

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do obserwowania leśnej przyrody.

Czatownię wybudowano w ramach projektu "Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz".

 

 

 

Wieża widokowa w leśnictwie Nowiny

 

Widok z wieży

Widok z wieży na miejscowość Nowiny Wielkie

 

 

Zakończenie projektu:

   W dniach 26-27 września 2013r. odbyła się konferencja promująca projekt pn.:  „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz",

W oficjalnej części konferencji (26.09.2013r.) uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Dyrektora RDLP Leszek Ankudo, Nadleśniczowie Nadleśnictw: Myślibórz Maria Brzozowska i  Dębno Cezary Augustyniak, Zastępca Nadleśnictwa  Kłodawa Tadeusz  Szyszko, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Daria Jachimowska i Wioleta Telesińska, Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej Zbigniew Rudziński, Sekretarz Gminy Witnica Paweł Pisarek, Prezes Gorzowskiego Oddziału LOP dr Piotr Grochowski, przedstawiciele  Towarzystwa Przyjaciół Witnicy prezes Grażyna Oleksiak i Grażyna Aloksa, przedstawicielka Starostwa Gorzowskiego Anna Szuszyńska, Przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody prof. Ludwik Lipnicki, przedstawiciel Komitetu Ochrony Orłów Adam Mrugasiewicz, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Paweł Rutkowski i Sandra Wajchman, Redaktorzy „Przeglądu Leśniczego" Anna i Władysław Kusiakowie, dr Grzegorz Gaczyński oraz Nadleśniczy i pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec.

Po powitaniu wszystkich przybyłych oraz omówieniu celu konferencji przez Nadleśniczego rozpoczęła się część referatowa. Referaty wygłosili:

1.prof. dr hab. Ludwik Lipnicki „Udostępnienie lasów i Parków Narodowych w Ameryce Płn."

2.dr hab. Paweł Rutkowski „Potrzeba budowy małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów NATURA 2000 na przykł. Bagna Chlebowo"

3.dr Piotr Grochowski „Wpływ turystyki na formy ochrony przyrody w Polsce"

4.Sandra Wajchman „Zagospodarowanie rekreacyjne, turystyczne i dydaktyczne lasów Miasta Poznań"

5.dr hab. Paweł Rutkowski „Przyrodnicza i gospodarcza rola jaworu"

6.dr inż. Grzegorz Gaczyński „Fotografia przyrodnicza w obszarach NATURA 2000"

7.Zbigniew Rudziński „Rozwój turystyki na przykł. ośrodka PTTK Mościce".

Po wygłoszonych referatach odbyła się otwarta dyskusja uczestników konferencji.

W drugim dniu (27.09.2013r.) odbyła się część terenowa, podczas której odbył się przegląd obiektów małej infrastruktury wybudowanej w ramach projektu.  Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy udali się do leśnictwa Łupowo, gdzie został uroczyście odsłonięty obelisk poświecony pamięci Włodzimierza Korsaka, łowczego Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego  z siedzibą w Gorzowie Wlkp.. Obelisk został poświęcony przez Proboszcza Parafii Jenin, ks. Zbigniewa Bujanowskiego.  W uroczystości brali udział: Przewodnicząca Rady Gminy Bogdaniec Janina Cytlak, p.o. Dyrektora SP w Jeninie Anna Świętek wraz z pocztem sztandarowym Szkoły, Prezesi Kół Łowieckich działających na terenie naszego Nadleśnictwa: KŁ Jeleń, KŁ Szarak, KŁ Knieja,  KŁ Ostęp wraz z pocztami sztandarowymi, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Gorzowie Wiesław Borowczyk, Łowczy Okręgowy Marian Marciniak a także pracownicy Nadleśnictwa Bogdaniec. Zarząd Okręgowy PZŁ w Gorzowie Wlkp. za zasługi dla lokalnego łowiectwa przyznał okolicznościowe medale im. Włodzimierza Korsaka dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec i Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa.

 

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTU

EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1.      Nazwa i adres Wnioskodawcy:

Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bogdaniec

ul. Leśna 14

66-450 Bogdaniec

 

2.      Tytuł projektu:

Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz"

 

3.      Nazwa funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w którym Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie zadania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, Konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

 

4.      Umowa o dofinansowanie:

POIS.05.01.00-00-292/10-00 z dnia 28.10.2011, 485/2011/Wn-50/OP-PO-PS/D z dnia 08.11.2011

 

5.      Wartość projektu:

Wartość całkowita                                                                987 433,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych                                       817 450,00 PLN

Procent dofinansowania                                                                        85 %

Wartość dofinansowania EFRR                                             694 832,50 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowanych (po przetargach)           758 402,11 PLN

Wartość dofinansowania EFRR                                             644 641,79 PLN

 

6.      Zakładane cele projektu i efekty:

Działania projektu zlokalizowane są na obszarach należących do Sieci Natura 2000: PLB 320015 Ostoja Witnicko-Dębniańska, PLH 320014 Pojezierze Myśliborskie, PLH 320050 Dolina Tywy, PLH 320060 Dziczy Las i koncentrują się na najcenniejszych siedliskach przyrodniczych, szczególnie żyznych buczyn i grądu subatlantyckiego, rezerwatach przyrody Bogdaniec I, II, III, Bogdanieckie Cisy, rezerwat przyrody „Tchórzno" oraz stanowiskach rzadkich gatunków zwierząt jak np. bielik, bocian czarny, żuraw, kania rdzawa, kania czarna i orlik krzykliwy.

Głównym strategicznym celem projektu jest zabezpieczenie cennych siedlisk i ostoi rzadkich gatunków ptaków przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

Wyróżniono 3 szczegółowe cele projektu:

·         Utrzymanie stanowisk gatunku bielika, bociana czarnego, żurawia za pomocą rozbudowy lokalnej infrastruktury. Ochrona siedlisk żyznej buczyny i grądu subatlantyckiego;

·         Ochrona rezerwatów Bogdaniec I, Bogdaniec II, Bogdaniec III, Bogdanieckie Cisy należących do sieci Natura 2000 i rezerwatu „Tchórzno" na terenie Nadleśnictwa Myślibórz poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą małej infrastruktury;

·         Zmniejszenie presji na obszary Natura 2000 i rzadkie gatunki ptaków ze strony mieszkańców miast;

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec zmodernizowano ścieżkę edukacyjną „Dolina Trzech Młynów" poprzez przystosowanie jej części dla osób niepełnosprawnych (utwardzenie i wykonanie drewnianych poręczy), rozmieszczenie tablic edukacyjnych i porządkowych, koszy na śmieci, poideł, karmników i budek lęgowych oraz szlabanów mających na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego. Wzdłuż zmodernizowanej ścieżki wybudowano drewnianą kładkę (pomost) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wybudowano zestaw urządzeń edukacyjno ruchowych mający przyciągnąć młodszych turystów wraz z rodzicami lub zorganizowane grupy szkolne z opiekunami, który stanowi zestaw wraz z jednym z dwóch zadaszeń przeznaczony zarówno do odpoczynku jak i edukacji najmłodszych turystów oraz przygotowano specjalne miejsce do obserwacji i nagrywania ptaków (tzw. czatownię). Aby umożliwić przeprowadzenie przez nadleśnictwo profesjonalnej edukacji leśnej zakupiono sprzęt do obserwacji, nagrywania głosów i fotografowania ptaków, który wykorzystano na zorganizowanych warsztatach dla dzieci ze szkoły specjalnej i podstawowej. Dodatkowo wybudowano ogrodzone drewniane zadaszenie w Leśnictwie Łupowo wraz z paleniskiem, które umożliwia przeprowadzenie lekcji terenowych zarówno przez nadleśnictwo jak i szkoły oraz wybudowano wieżę widokową w leśnictwie Nowiny. Wieża umieszczona jest na krawędzi pradoliny, z widokiem na dolinę Warty w tym część PLB i PLC 080001 Ujście Warty i posiada wytyczone podejście ze schodami terenowymi, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, ławostoły oraz ogrodzenie, które ukierunkowuje ruch turystyczny.

W Nadleśnictwie Myślibórz wykonano modernizację ścieżki edukacyjnej „Przyrodróżka" poprzez wymianę tablic informacyjnych promujących obszary 2000 i cele ochrony przyrody, umieszczenie koszy na śmieci, doposażenie istniejących miejsc przebywania turystów w dodatkowe: zadaszenia, miejsca na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne i edukacyjne, paleniska, ogrodzenia, ławo stoły, toalety typu Toi-Toi, mające na celu zwiększenie komfortu przebywających tam osób i zachęcanie do korzystania właśnie z tych miejsc. Dodatkowo zmodernizowane punkty pełnią również rolę edukacyjną.

 

7. Osiągnięto efekty ekologiczne poprzez realizację przedsięwzięcia polegającą na:

Zadanie 1

Budowa drewnianej kładki na rzece Bogdanka z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Wybudowano drewnianą kładkę (pomost) z bezpiecznym dostępem do wody, na rzeczce Bogdanka w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Bogdaniec. Kładka posiada bezpieczny podjazd dla wózków inwalidzkich bezpośrednio z utwardzonego odcinka ścieżki edukacyjnej „Dolina Trzech Młynów". Budowa obiektu wraz z modernizacją ścieżki „Dolina Trzech Młynów" powoduje skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu, jednocześnie zmniejsza presję turystyczną na inne, cenne pod względem przyrodniczym obiekty.

 

Zadanie 2

Zakup i montaż 6-8 urządzeń edukacyjno-ruchowych "Każdy z nas chroni las".

Wybudowano zestaw urządzeń edukacyjno-ruchowych, w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Bogdaniec. Urządzenia są wykonane z drewna, posiadają atesty bezpieczeństwa i służą edukacji przyrodniczej poprzez gry i zabawy ruchowe. Budowa obiektu wraz z modernizacją ścieżki „Dolina Trzech Młynów" powoduje skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu, jednocześnie zmniejsza presję turystyczną na inne, cenne pod względem przyrodniczym obiekty.

 

Zadanie 3

Budowa drewnianej czatowni z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wybudowano drewnianą czatownię z podjazdem dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą obserwację, fotografowanie i nagrywanie głosów ptaków. Budowa czatowni spowodowała skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu a także jednoczesną ochronę cennych wartości przyrodniczych przed niekontrolowaną presją ze strony turystów.

 

Zadanie 4

Budowa 16 zadaszeń typu grzybki w Nadleśnictwie Myślibórz oraz 2 zadaszeń wraz z paleniskami i ławostołami w Nadleśnictwie Bogdaniec.

W ramach zadania doposażono istniejące miejsca przebywania turystów w Nadleśnictwie Myślibórz w zadaszenia przypominające grzybki oraz zadaszenie wraz z ławostołami i paleniskami w leśnictwach Łupowo i Motylewo w Nadleśnictwie Bogdaniec. Zadaszenie w leśnictwie Motylewo pomieści około 20 osób, wyposażone jest w duży ławostół, palenisko i kosz na śmieci i tworzy wspólny obiekt z urządzeniami edukacyjno-ruchowymi. Zadaszenie w leśnictwie Łupowo posiada powierzchnię zabudowy/użytkową 104,32 m2 i jest wyposażone w utwardzoną nawierzchnię, ławostoły z bali, kosze na śmieci, drewniane ogrodzenie oraz palenisko z ławami z bali. Budowa obiektów spowodowała skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu, jednocześnie zmniejsza presję turystyczną na inne, cenne pod względem przyrodniczym obiekty. Budowa zadaszeń przyczynia się do zakończenia procesu „dzikiego biwakowania" połączonego z paleniem ognisk i zadeptywaniem siedlisk.

 

Zadanie 5

Modernizacja istniejącej ścieżki dydaktycznej "Dolina trzech młynów" poprzez wymianę tablic edukacyjnych, ustawienie koszy na śmieci, montaż szlabanów, budek lęgowych, karmników, poideł oraz dostosowanie ścieżki dla osób niepełnosprawnych w Nadleśnictwie Bogdaniec, wyposażenie miejsc przebywania turystów w 11 palenisk, 9 toalet typu Toi-Toi, 19 ławostołów, 9 stojaków na rowery, ogrodzenia, kosze na śmieci w Nadleśnictwie Myślibórz.

W ramach zadania zmodernizowano ścieżkę dydaktyczną „Dolina Trzech Młynów" w Nadleśnictwie Bogdaniec poprzez dostosowanie jej części dla osób niepełnosprawnych przez jej wytyczenie, utwardzenie geokratą 350 metrów nawierzchni, wyrównanie i montaż drewnianych poręczy. Wzdłuż całej ścieżki zamontowano 4 sztuki poglądowych tablic edukacyjnych, 6 sztuk tablic edukacyjnych interaktywnych, 1 sztuki dużej tablicy informacyjnej, 5 sztuk tablic porządkowych, zamontowano również: 30 sztuk drewnianych szlabanów mających na celu ukierunkowanie ruch wzdłuż ścieżki, 8 koszy na śmieci, 50 sztuk drewnianych budek lęgowych, 20 sztuk drewnianych karmników dla ptaków oraz 10 sztuk kamiennych poideł. Natomiast w Nadleśnictwie Myślibórz w ramach zadania doposażono miejsca przebywania turystów przy ścieżce edukacyjnej „Przyrodróżka" w paleniska, toalety typu Toi-Toi, ławostoły, drewniane stojaki na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, ogrodzenia i kosze na śmieci. Niniejsze zadanie miało na celu uatrakcyjnienie ścieżek dydaktycznych, co spowodowało skupienie uwagi turystów na tym terenie jednocześnie przyczyniając się do właściwej kanalizacji ruchu turystycznego.

 

Zadanie 6

Zakup sprzętu: 25 lornetek, 1 aparatu fotograficznego wraz z 1 teleobiektywem, 1 obiektywem szerokokątnym i 1 stojakiem, 1 lunety ze statywem, 1 mikrofonu kierunkowego, 1 urządzenia do nagrywania oraz 1 komputera przenośnego do nagrywania, obserwacji i fotografowania ptaków.

Zakup profesjonalnego sprzętu pozwala Nadleśnictwom wykorzystać wybudowaną w ramach projektu infrastrukturę jak np. zmodernizowane ścieżki wraz z czatownią do obserwacji ptaków, wieżę widokową oraz umożliwiają nadleśnictwom przeprowadzenie profesjonalnej edukacji leśnej zorganizowanych grup szkolnych, studentów oraz większych grup turystów. Za pomocą zakupionego sprzętu na zajęciach edukacyjnych dzieci dokładniej „z bliska" poznają przyrodę oraz uczą się jak chronić przyrodę.

 

Zadanie 7

Budowa drewnianej wieży widokowej z wytyczonym podejściem, drewnianym ogrodzeniem oraz z 2 ławostołami i tablicami edukacyjnymi.

Wybudowano dwukondygnacyjną drewnianą wieżę widokową o wysokości 9,35 m. Wieża zlokalizowana jest w leśnictwie Nowiny w Nadleśnictwie Bogdaniec na krawędzi pradoliny z widokiem na dolinę Warty w tym część PLB i PLC 080001 Ujście Warty i znajduje się na ok. 92 m n. p. m. Wieża posiada wytyczone podejście wraz ze schodami terenowymi i drewnianą barierką oraz drewniane ogrodzenie. Na dole wieży umieszczono drewniane kosze na śmieci, tablice edukacyjne i ławostoły umożliwiające turystom odpoczynek po wejściu na górę. Budowa obiektu spowodowała skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu a wytyczone podejście ze schodami oraz ogrodzenie terenu chroni cenne wartości przyrodnicze przed niekontrolowaną presją ze strony turystów oraz właściwie kanalizuje ruch turystyczny.

 

Zadanie 8

Zorganizowanie 2 konferencji wraz z zakupem materiałów promujących projekt

Działania informacyjno-promocyjne mają na celu rozpowszechnienie informacji zarówno o samym projekcie, jak również o możliwościach wykorzystania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego działania zorganizowano 2 konferencje w Nadleśnictwie Bogdaniec i Myślibórz, na których przedstawiono zagadnienia dotyczące realizacji projektu, promowano wybudowano małą infrastrukturę oraz rozdano materiały promujące projekt w postaci folderów, teczek konferencyjnych, długopisów, koszulek, pamięci USB i kubków ceramicznych.

 

Zadanie nr 9 i 10

Spotkanie informacyjno-promocyjne "Natura 2000" dla dzieci;

Spotkanie informacyjno-promocyjne "Natura 2000" dla nauczycieli.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych zorganizowano spotkania „Natura 2000" dla dzieci i nauczycieli oraz konkurs fotograficzny dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych i kształcenia specjalnego. Celem spotkania z dziećmi było zapoznanie dzieci ze sposobami ochrony przyrody, zrozumienie wszechstronnej roli obszarów chronionych Natura 2000, rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym i kształtowania szacunku do ziemi. W ramach spotkania dzieci dostrzegały różnorodność barw i kształtów, samodzielnie prowadziły obserwacje przyrodnicze i dzieliły się spostrzeżeniami z obserwacji, dodatkowo doskonaliły umiejętności dyskusji i współpracy w grupie. Po zajęciach dzieciom podano posiłek, rozdano książki edukacyjne „Natura 2000" i pluszowe ptaszki emitujące głosy. Dodatkowo z nadesłanych na konkurs fotografii została zorganizowana wystawa w trakcie konferencji zorganizowanej przez Nadleśnictwo Bogdaniec, a autorów najlepszych praz nagrodzono.

Celem spotkania z nauczycielami było promowanie bezpieczeństwa w lasach oraz promocja działań zrealizowanych w ramach projektu. Przeprowadzono warsztaty przygotowujące uczestników do samodzielnego organizowania spotkań oraz wycieczek zakładających korzystanie z powstałej infrastruktury i promowania obszarów cennych przyrodniczo. Na koniec spotkania zorganizowano spacer, na którym zaprezentowano zmodernizowane miejsce wypoczynku.

 

 

8. Wskaźniki realizacji projektu:

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary wskaźnika

Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie

Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

Stopień realizacji wskaźnika (%)

 
 
 

1

2

3

4

5

6=(5/4)*100

 

Wskaźniki produktu POIiŚ

 

 

 

 

 

 

Liczba zrealizowanych projektów

służących ochronie siedlisk, zbiorowisk

roślinnych lub gatunków

szt.

0

1

1

100,00

 

Liczba zrealizowanych projektów

służących ochronie siedlisk, zbiorowisk

roślinnych lub gatunków, w tym liczba

zrealizowanych projektów służących

ochronie obszarów NATURA 2000

szt.

0

1

1

100,00

 

 

Wskaźniki monitorowania:

Wskaźniki produktu - pozostałe

           

Liczba kładek na rzece Bogdanka

szt.

0

1

1

100,00

 

 Liczba urządzeń edukacyjno-ruchowych

szt.

0

7

7

100,00

 

 Liczba czatowni do obserwacji ptaków

szt.

0

1

1

100,00

 

Liczba wież widokowych

szt.

0

1

1

100,00

 

Wskaźniki rezultatu POIiŚ

       

 

 

Łączna powierzchnia obszarów, na

których przywrócono lub zapewniono

ochronę właściwego stanu

ekosystemów

ha

0

10780

10780

100,00

 

w tym: Łączna powierzchnia obszarów

Natura 2000, na której zrealizowano

projekty przyczyniające się do ich

ochrony

ha

0

8686

8686

100,00

 

 

Wskaźniki monitorowania:

Wskaźniki rezultatu - pozostałe

           

Liczba zagrożonych siedlisk, dla

których zostanie ograniczona presja ze

strony turystów 5 szt. w tym innych

siedlisk wymienionych w załącznikach

Dyrektywy Siedliskowej - 2 szt., innych

siedlisk zagrożonych - 3 szt.

szt.

0

5

5

100,00

 

Liczba wybudowanych zadaszeń

szt.

0

18

18

100,00

 

Długość zmodernizowanych ścieżek

dydaktycznych

km

0

5,5

5,5

100,00

 

 

W wyniku wyposażenia terenów w atrakcyjne obiekty małej infrastruktury obszary objęte projektem stały się bardziej interesujące dla turystów, dzięki czemu została ograniczona penetracja cennych pod względem przyrodniczym terenów takich jak żyzna buczyna, grąd subatlantycki oraz rezerwatów Morenowy Las, Bogdanieckie Grądy,  Dębowa Góra, Bogdanieckie Cisy i Tchórzno. Głównym założeniem jest ochrona najcenniejszych elementów obszaru Natura 2000 – Ostoja Witnicko-Dębniańska, Pojezierze Myśliborskie, Dolina Tywy, Dziczy Las przez ograniczenie nadmiernej, niekontrolowanej presji ze strony turystów poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach edukacyjnych i w miejscach często wybieranych przez turystów, tak, aby nie zagrażał przyrodzie, a w szczególności występującym tam gatunkom ptaków jak np. bielik, bocian czarny, żuraw, kania rdzawa, kania czarna, orlik krzykliwy oraz cennym siedliskom leśnym. Dzięki wykonanym zadaniom można stwierdzić, że penetracja terenów cennych przyrodniczo została znacznie ograniczona, ponieważ przedstawiono ludności ciekawsze, obiekty i obszary uprawiania turystyki. Brak infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych powoduje, że turyści przestają koncentrować swoją uwagę na terenach bytowania gatunków chronionych.