PROJEKTY i FUNDUSZE PROJEKTY i FUNDUSZE

Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska

SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA - projekt 2010r.

 1. Tytuł projektu:

Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko-Dębniańska.

 

 1. Nazwa funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w którym Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie zadania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1, Konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

 

 1. Umowa o dofinansowanie

POIS.05.01.00-00-075/08-00 z dnia 03.02.2010 r., 66/2010/Wn-50/OP-PO-PS/D z dnia 15.02.2010 r.

 

 1. Wartość projektu

Wartość całkowita                                             930630 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych                 766400 PLN

Procent dofinansowania                                           85%

Wartość dofinansowania EFRR                     651440 PLN

 

Wartość kosztów kwalifikowanych (po przetargach)   710 431,46 PLN

Wartość dofinansowania EFRR                   603866,71  PLN

 

 1. Zakładane cele projektu i efekty :

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie cennych siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków chronionych na obszarze zlokalizowanym na terenie należącym do sieci Natura 2000 – Ostoja Wtnicko-Dębniańska przed nadmierną presją ze strony turystów poprzez budowę małej infrastruktury. Cel został osiągnięty poprzez rozbudowę i modernizację  małej infrastruktury. Efektem projektu jest zachowanie w stanie naturalnym krajobrazu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jezioro Wielkie a także utrzymanie stanowisk Bielika i Bociana czarnego. Priorytetowym celem projektu jest ochrona najcenniejszych siedlisk torfowisk wysokich "Przygiełkowe Bagno" i „Czermieniowe Trzęsawisko", siedlisk leśnych (żyznej buczyny, grądu środkowoeuropejskiego, kwaśnej buczyny, śródlądowej kwaśnej dąbrowy ) oraz ostoi gatunków Bielika, Gągoła, Bociana czarnego, Żurawia i Łabędzia krzykliwego.

Realizacja projektu wpływa bezpośrednio na osiągnięcie celu V priorytetu POIS – ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej a także do celu szczegółowego działania 5.1 – przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych. Efekty ekologiczne osiągnięte poprzez realizację projektu to:

 1. Ograniczenie presji ze strony turystów dla  sześciu stanowisk zagrożonych gatunków,
 2. Łączna powierzchnia zagrożonych siedlisk, dla których ograniczono presję ze strony turystów to 512 ha,
 3. Wybudowano ścieżki rowerowe i piesze o łącznej długości 14 km,
 4. Zmodernizowano ścieżkę edukacyjną „Wzdłuż Witnej" na długości 4,6 km,
 5. Wybudowano dwa parkingi
 6. Wybudowano jedną wieżę widokową,
 7. Wybudowano zadaszony przystanek widokowy,
 8. Wybudowano jedną wiatę edukacyjno-turystyczną.

 

 1. Osiągnięto efekty ekologiczne poprzez realizację przedsięwzięcia polegającą na:

 

 

Zadanie I

Budowa wiaty(punktu edukacyjno-turystycznego) z ławostołami i miejscem na palenisko

Budowa wiaty

Dostawa i montaż urządzeń ruchowych

Zagospodarowanie terenu wokół wiaty

Wybudowano wiatę o powierzchni ok. 177 m² z ławostołami i miejscem na palenisko. Wiata może pomieścić około 100 osób. Obiekt został wyposażony w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Zagospodarowano teren wokół wiaty poprzez wybudowanie chodników wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy wiacie zostały zainstalowane urządzenia edukacyjno-ruchowe. Są to wykonane z drewna, posiadające atesty bezpieczeństwa przyrządy służące edukacji przyrodniczej poprzez gry i zabawy ruchowe. Budowa wymienionych obiektów powoduje skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu, jednocześnie zmniejsza presję turystyczną na inne, cenne pod względem przyrodniczym obiekty. Budowa wiaty przyczynia się do zakończenia procesu „dzikiego biwakowania" połączonego z paleniem ognisk i zadeptywaniem siedlisk.

Zadanie II

Budowa dwóch parkingów

Wybudowano parking przy wiacie oraz przy wieży widokowej.

Realizacja zadania przyczynia się do zaprzestania „dzikiego parkowania" powodującego degradację siedliskjednocześnie ułatwiając ochronę siedlisk.

Zadanie III

Budowa zadaszenia

Budowa zadaszenia w Leśnictwie Ustronie przy ścieżce prowadzącej do torfowiska wysokiego spowodowało skupienie ruchu turystycznego w jednym miejscu a także jednoczesną ochronę cennych wartości przyrodniczych przed niekontrolowaną presją ze strony turystów.

Zadanie IV

Wyznaczenie ścieżki rowerowej i pieszej wraz z utworzeniem małej infrastruktury

W ramach projektu została rozbudowana sieć dwufunkcyjnych ścieżek rowerowych i pieszych o łącznej długości 14 km. Jest to alternatywny szlak prowadzący do Jeziora Wielkiego pozbawiony ruchu pojazdów mechanicznych. Utworzony szlak pozwala na skoncentrowanie wzmożonego ruchu turystycznego na nowej atrakcyjnej i bezpiecznej trasie oddalonej od chronionych i ekosystemów. Ścieżka o szerokości około 4 m ma charakter gruntowy, utwardzony naturalnym materiałem. Ścieżka łączy się z istniejącymi szlakami rowerowo-pieszymi prowadzącymi mi. Do Parku Narodowego „Ujście Warty". Głównym celem jest kanalizacja ruchu turystycznego w taki sposób aby zabezpieczyć obszary chronione przed nadmierną presją turystów. Ścieżki są poprowadzone wyłącznie drogami gruntowymi przez malownicze tereny Nadleśnictwa. Na ścieżce zostały ustawione tablice przystankowe z opisem osobliwości przyrodniczych. Rozbudowa polegała na wyznaczeniu szlaków, niwelowaniu nierówności, usuwaniu krzewów oraz oznakowaniu szlaków. Na szlakach zamontowano ławostoły, kosze na śmieci, oraz ogrodzono miejsca przystankowe.

Zadanie V

Modernizacja ścieżki dydaktycznej

Zmodernizowano ścieżkę dydaktyczną „Wzdłuż Witnej" na odcinku 4,6 km rozpoczynającej się przy wiacie. Zostały zmodernizowane szczególnie zniszczone odcinki ścieżki oraz wyposażono ją w ławki, tablice edukacyjne oraz kosze na śmieci. Zabezpieczono najcenniejsze obiekty przyrodnicze poprzez ustawienie szlabanów na drogach. Zadanie miało na celu uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej, która spowodowała skupienie uwagi turystów na tym terenie.

Wyjątkowo cenne siedliska przyrodnicze, położone między innymi wzdłuż cieku wodnego Witna, zabezpieczono dodatkowo przed presją turystyczną poprzez zamontowanie na drogach szlabanów.

Zadanie VI

Budowa wieży widokowej

Wybudowano drewnianą wieżę widokową o wysokości ok. 9,5 m w Leśnictwie Witnica nad Jeziorem Wielkim, która umożliwia obserwację ptactwa co skutecznie odwróci uwagę turystów od miejsc szczególnie cennych pod względem przyrodniczym jednocześnie przyczyniając się właściwej kanalizacji ruchu turystycznego.

 

 1. Wskaźniki

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary wskaźnika

Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu

Wartość docelowa wskaźnika określona

w umowie

o dofinansowaniu

Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

Stopień realizacji wskaźnika (%)

1

2

3

4

6

7=(6/4)*100

Wskaźniki produktu POIiŚ

 

 

 

 

Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków

(szt)

0

1

1

100%

W tym liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000

(szt)

0

1

1

100%

 

Wskaźniki monitorowania:

Wskaźniki produktu – pozostałe

liczba przygotowanych map do celów projektowych

(szt)

0

3

3

100%

liczba przygotowanych projektów  wiaty edukacyjno-turyst. Natura 2000

(szt)

0

1

1

100%

liczba sporządzonych projektów zadaszenia  

(szt)

0

1

1

100%

liczba sporzadzonych projektów wieży widokowej

(szt)

0

1

1

100%

liczba uzyskanych decyzji o warunkach zabudowy

(szt)

0

3

3

100%

liczba uzyskanych pozwoleń na budowę

(szt)

0

3

3

100%

liczba uzyskanych warunków przyłącza wodno-kanalizacyjnego

(szt)

0

1

1

100%

liczba wybudowanych wiat edukacyjno-turystycznych Natura 2000

(szt)

0

1

1

100%

Liczba zakupionych urządzeń ruchowych

(szt)

0

5

5

100%

liczba zakupionych drewnianych ławostołów

(szt)

0

15

15

100%

liczba wybudowanych parkingów

(szt)

0

2

2

100%

liczba zakupionych tablic informacyjnych

(szt)

0

15

15

100%

liczba zakupionych tablic porządkowych

(szt)

0

5

5

100%

liczba zakupionych koszów  na śmieci

(szt)

0

45

45

100%

liczba wybudowanych zadaszeń

(szt)

0

1

1

100%

długość zmodernizowanej ścieżki

(km)

0

4,6

4,6

100%

długość wytyczonej ścieżki pieszo-rowerowej

(km)

0

14

14

100%

liczba wybudowanych wież widokowych

(szt)

0

1

1

100%

liczba zamontowanych szlabanów chroniących siedliska

(szt)

0

45

45

100%

ilość wykonanych piktogramów

(szt)

0

80

80

100%

liczba zakupionych platform lęgowych

(szt)

0

2

2

100%

liczba zakupionych koszów lęgowych

(szt)

0

5

5

100%

liczba zakupionych budek lęgowych

(szt)

0

150

150

100%

liczba opublikowanych folderów informacyjnych - przewodników po ścieżkach

(szt)

0

2000

2000

100%

liczba zorganizowanych konferencji informacyjnych

(szt)

0

2

2

100%

ilość wykonanych sprawozdań z inwentaryzacji

(szt)

0

1

1

100%

ilość wykonanych kart monitoringu

(szt)

0

45

45

100%

ilość zakupionych noclegów na potrzeby organizacji 2  konferencji

(szt)

0

20

20

100%

ilość zakupionych posiłków na 2  konferencjach

(szt)

0

60

60

100%

liczba zakupionych banerów

(szt)

0

1

1

100%

liczba zakupionych komputerów -palmtopów

(szt)

0

1

1

100%

liczba roboczogodz. Koordynatora projektu(15 godz./tyg. 60 godz./m-c)umowa zlecenie

roboczogodz.

0

600

600

100%

 

Wskaźniki rezultatu POIiŚ

Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 na której zrealizowano projekt przyczyniający się do jej ochrony

(ha)

0

512

512

100%

 

Wskaźniki monitorowania:

Wskaźniki rezultatu pozostałe

Liczba stanowisk zagrożonych gatunków dla których zostanie ograniczona presja turystyczna

(szt)

0

5

5

100%

Powierzchnia zagrożonych siedlisk dla których zostanie ograniczona presja ze strony turystów

 (ha)

0

34

34

100%

Liczba osób korzystających z rozbudowanej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000

szt/rok

0

1500

1500

100%

 

W wyniku wyposażenia terenu w atrakcyjne obiekty małej infrastruktury obszar objęty projektem stał się wyjątkowo interesujący dla turystów, dzięki czemu została ograniczona penetracja wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym terenów takich jak torfowisko wysokie, żyzna buczyna, grąd środkowoeuropejski, kwaśna buczyna, śródlądowa kwaśna dąbrowa. Głównym założeniem jest ochrona najcenniejszych elementów obszaru Natura 2000 – Ostoja Witnicko-Dębniańska przez ograniczenie nadmiernej, niekontrolowanej presji ze strony turystów poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach edukacyjnych prowadzących do Parku Narodowego „Ujście Warty" aby nie zagrażał przyrodzie, a w szczególności występujących tam ostoją gatunków i siedlisk takich jak: Bielik, w sąsiedztwie kompleksu: Bocian czarny, Gągoł, Żuraw, Łabędź krzykliwy a także niezwykle cennych pod względem przyrodniczym torfowisk wysokich: „Przygiełkowe bagno" i „Czermieniowe Trzęsawisko", oraz cennych siedlisk leśnych. Zachowanie w stanie naturalnym krajobrazu jeziora wraz z otaczającym go lasem z florą i fauną dla potrzeb dydaktycznych, naukowych i wypoczynkowych jest podstawowym celem ochrony.Osiągniętym efektem ekologicznym projektu jest zachowanie najcenniejszych siedlisk i gatunków. Dzięki wykonanym zadaniom można stwierdzić, że penetracja terenów cennych przyrodniczo została znacznie ograniczona ponieważ przedstawiono ludności dużo ciekawsze, alternatywne obszary uprawiania turystyki.

Powstała infrastruktura turystyczna powoduje, że turyści przestają koncentrować swoją uwagę na terenach bytowania wymienionych gatunków chronionych.