PROJEKTY i FUNDUSZE PROJEKTY i FUNDUSZE

Projekt: Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej

                              Nowi lokatorzy w Nadleśnictwie Bogdaniec

                                        

 

Beneficjent: RDLP w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 900 995,95 zł, kwota dofinansowania 2 465 846,54 zł

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2022

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie, siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi, przed nadmierną antropopresją spowodowaną  ruchem turystycznym. Cel projektu będzie osiągany między innymi poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego w lasach położonych w sąsiedztwie siedlisk przyrodniczych, ostoi rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000. Zaplanowane różnorodne zadania z zakresu ochrony czynnej, między innymi:

- Ochrona dzikich pszczół i trzmieli w nadleśnictwach. W ramach zadania planuje się założenie poletek miododajnych wraz z ich pielęgnacją,

- Poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi,

- Montaż i konserwacja platform dla sokoła wędrownego.

Cel dodatkowy to podniesienie świadomości na temat obszarów Natura 2000.

Otrzymane refundacje poniesionych wydatków kwalifikowalnych:

Jednostka LP

2019

2020

2021

Kwota dofinansowania

Nadleśnictwo Bogdaniec

27 223,38 zł

105 433,79 zł

67 119,45 zł

199 776,62 zł

=================================================================================================