REZERWATY REZERWATY

Powrót

Rezerwat Przyrody

Rezerwat Przyrody

Bogdanieckie Grądy

 

Rezerwat przyrody „Bogdanieckie Grądy".

Rezerwat przyrody pod nazwą „Bogdaniec II" został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 20 z 1974 r., poz. 121).

Rezerwat został ujęty w obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego z 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 12 poz. 144).

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 39/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy" (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1571 z dnia 26.07.2011 r.) przyjęto nazwę rezerwatu a ochroną objęto powierzchnię 39,94 ha.

Rezerwat położony jest w gminie Bogdaniec, w powiecie gorzowskim.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego w stanie zbliżonym do naturalnego.

Rezerwat znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu „Morenowy Las", zajmuje teren pagórkowaty, miejscami równy. Na obszarze rezerwatu wyróżniono jedno siedlisko przyrodnicze, grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici – Carpinetum) (9170) zajmuje praktycznie cały obszar rezerwatu. O zaliczeniu lasów rezerwatu do tego właśnie zespołu decyduje przede wszystkim stały udział i dobre odnowienie graba. Dominuje las dębowo grabowy, z licznie występującym grabem w dolnym piętrze. We wschodniej części rezerwatu występuje płat niemal czysto bukowy, lecz występujące odnowienie grabowe oraz wyraźne odgraniczenie do pozostałej części drzewostanu, wskazuje na sztuczne wprowadzenie buka. Wśród flory rezerwatu występują gatunki roślin naczyniowych chronionych, zagrożonych i rzadkich, należą do nich m. in.: kruszczyk rdzawoczerwony (Epipactis atrorubens), zerwa kłosowa (Phyteuma spicatum), marzanka wonna (Galium odoratum), zachyłka trójkątna  (Gymnocarpium dryopteris), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), perłówka zwisła (Melica nutans), kostrzewa nitkowata (Festuca tenuifolia), groszek skrzydlasty(Lathyrus montanus), groszek wiosenny(Lathyrus vernus), żankiel zwyczajny(Sanicula europaea).

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem  Nr 30/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 1012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy" (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1581 z dnia 21.08.2012 r.).