REZERWATY REZERWATY

Powrót

Rezerwat Przyrody Morenowy Las

Rezerwat Przyrody Morenowy Las

Morenowy Las

Rezerwat przyrody „Morenowy Las".

Rezerwat przyrody pod nazwą „Bogdaniec I" został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 20 z 1974 r., poz. 121).

Rezerwat został ujęty w obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego z 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 12 poz. 144).

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 49/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Morenowy Las" (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81 poz. 1581 z dnia 26.07.2011 r.) przyjęto nazwę rezerwatu a ochroną objęto powierzchnię 21,05 ha.

Rezerwat położony jest w gminie Witnica, w powiecie gorzowskim.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego fragmentu lasu o charakterze grądu środkowoeuropejskiego i żyznej buczyny niżowej.

Rezerwat znajduje się w sąsiedztwie rezerwatu „Bogdanieckie Grądy", zajmuje teren pagórkowaty. Na obszarze rezerwatu wyróżniono dwa siedliska przyrodnicze, grąd środkowoeuropejski (Galio sylvatici – Carpinetum) oraz żyzną buczynę niżową (Galio odorati Fagetum).

Grąd środkowoeuropejski (9170) - występuje głównie we wschodniej części rezerwatu zajmując przeważnie obszary znajdujące się w obniżeniach terenowych. Zespół na terenie rezerwatu reprezentowany jest przez las dębowo-grabowy ze znaczną domieszką buka, z licznym podrostem i nalotem grabowym. W runie występują gatunki charakterystyczne, między innymi: przytulia leśna (Galium sylvaticum) i kostrzewa różnolistna (Festuca heterophylla).

Żyzna buczyna niżowa (9130)obejmuje przeważnie obszary znajdujące się na wzniesieniach terenu i w górnej części stoków. Drzewostan zbudowany jest z buka z domieszką dęba i graba. Obecność graba mogłaby wskazywać, że potencjalną roślinność może stanowić grąd, jednak obecność perłówki jednokwiatowej (Melica uniflora) będącej gatunkiem charakterystycznym dla żyznej buczyny wskazuje na ten właśnie zespół.

Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem  Nr 32/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morenowy Las" (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1592 z dnia 22.08.2012 r.).