REZERWATY REZERWATY

Powrót

rezerwaty przyrody istniejące i proponowane

rezerwaty przyrody istniejące i proponowane

Rezerwaty proponowane

 

Rezerwaty przyrody - istniejące

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec znajduje się cztery rezerwat przyrody o nazwie „Bogdanieckie Cisy", „Bogdanieckie Grądy", „Dębowa Góra" i „Morenowy Las".

 

Rezerwaty przyrody – proponowane

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec proponowane jest utworzenie dwóch rezerwatów przyrody, które wstępnie były zaproponowane do ochrony rezerwatowej. Pismem Dyrektora RDLP w Szczecinie z dn. 30.10.1998 r. wyżej wymienione formy ochrony „Przygiełkowe Bagno" i „Czermieniowe Trzęsawisko" przeniesiono do propozycji ochrony w formie użytków ekologicznych. Obecnie ponownie są proponowane do ochrony w formie rezerwatów przyrody w pomniejszonym zakresie, to znaczy bez otulin obu proponowanych rezerwatów.

 

  • Proponowany rezerwat przyrody „Przygiełkowe Bagno"

Rezerwat proponowany położony w gminie Witnica na powierzchni 19,40 ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec położony w leśnictwie Białcz pododdz.:515 c, 516 b, 517 a  oraz
w leśnictwie Ustronie pododdz.: 518 a , łącznie na powierzchni 19,40 ha. 

Śródleśne stosunkowo dobrze zachowane torfowisko przejściowe w podłużnej rynnie
o długości około 2 km, położone w otoczeniu lasów. Na zboczach dominują buczyny z dużym udziałem dębu. Torfowisko na całej długości jest zróżnicowane, ma silnie podtopiony okrajek (najbardziej zewnętrzna część torfowiska) i część centralną porośniętą głównie przez roślinność wysokotorfowiskową, 3-5m szerokości, okrajek porośnięty jest głównie przez zarośla wierzbowe z licznie występującą florą torfowisk przejściowych -  czermień błotna Calla palustris, wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre. W części zachodniej dominuje zespół ginącej turzycy bagiennej Carex limosa, żurawiny błotnej Oxycoccus palustris, wełnianki wąskolistnej Eriophorum angustifolium, wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum, rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, turzycy dziubkowatej Carex rostrata i turzycy siwej Carex canescens.  Warstwę mszystą budują głównie torfowce Sphagnum fallax, Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum, Sphagnum fuscum oraz płonnik Polytrichum juniperinum.

W środkowej części torfowiska dominuje zespół rzadkiej i ginącej przygiełki białej Rhynchospora alba, oraz zbiorowisko Carex rostrata i Sphagnum fallax z licznym udziałem gatunków towarzyszących,  żurawina błotna Oxycoccus palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, modrzewnica europejska Andromeda polifolia, bagno zwyczajne Ledum palustre. Najdalej wysunięta na wschód część torfowiska, zajęta jest przez niewielki fragment olszyny. Obiekt o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Celem ochrony jest zachowanie żywego torfowiska: złoża torfowego z unikatowymi
dla takich siedlisk fitocenozami.

Zagrożeniem stosunkowo dobrze zachowanego obiektu są zaznaczające się objawy degradacji pod wpływem obniżania się poziomu wód gruntowych.

Zabiegami ochronnymi należy objąć wydzielenia 515 c, 518 a, poprzez wycinkę nalotów sosny, brzozy i innych drzew.

 

  • Proponowany rezerwat przyrody „Czermieniowe Trzęsawisko"

Rezerwat proponowany położony w gminie Witnica na powierzchni 7,08 ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec położony w leśnictwie Ustronie pododdz.: 490 i, 491 i, 520 c na powierzchni 7,08 ha. 

Śródleśne torfowisko powstałe w wyniku nasuwania się mszaru na taflę wody bezodpływowego, śródleśnego zbiornika wodnego. Znaczna część zbiornika (ok. 70%) pokryta jest mszarem bądź roślinnością szuwarową, tylko ok. 30% dawnego zbiornika zajmuje otwarta woda. Część północna mszaru - otwarte lustro wody.

Brzegi torfowiska i jednocześnie dawnego jeziora porasta bardzo wąski pas turzycy błotnej Carex acutiformis i  płaty sitów Juncus effusus i Juncus conglomeratus. Okrajek torfowiska zdominowany jest przez czermień błotną Calla palustris, tworzącą tu jednogatunkowe płaty o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Centralną część torfowiska zajmuje mszar torfowcowy (głównie Sphagnum fallax i Sphagnum teres) wraz z turzycą dziubkowatą Carex rostrata. Dość licznie występuje tu rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia. Z innych interesujących gatunków można wymienić: bobrka trójlistkowego Menyanthes trifoliata, tojeść rozesłaną Lysimachia nummularia, a także występującą na krawędziach wysp mszarów torfowcowych - turzycę nitkowatą Carex lasiocarpa.

Na uwagę zasługuje bardzo liczne występowanie czermieni błotnej Calla palustris
na okrajku torfowiska - tak liczne jej populacje należą do rzadkości w skali regionu.

Celem ochrony jest zachowanie i umożliwienie  obserwacji procesu  zarastania śródleśnego jeziora dystroficznego torfowiskiem mszarnym.