Asset Publisher Asset Publisher

łowiectwo

Gospodarka łowiecka w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa prowadzona jest w siedmiu obwodach łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich.

Z  dniem 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie przepis w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru  Świń. Przepis ten wprowadza nowe istotne obowiązki dla posiadaczy zwierząt z gatunku świniowate - w tym osób utrzymujących świnki wietnamskie, dziki i ich krzyżówki. 

Inspekcja Weterynaryjna zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli podmiotów utrzymujących świniowate i przy stwierdzeniu naruszeń przepisów nakładania kar.

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

 

Obwody łowieckie

Nadleśnictwo Bogdaniec należy do rejonu hodowlanego „VI Chojna". Gospodarka łowiecka w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa prowadzona jest w 7 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 5 kół łowieckich.

 

 

 

 

Lp.

Nr obwodu

Koło łowieckie

(dzierżawca)

1

25

Ostoja w Wysokiej

2

26

Szarak Lubiszyn

3

32

Knieja Lubociesz

4

33

Jeleń Bogdaniec

5

34

Szarak Lubiszyn

6

35

Ostęp Gorzów

7

48

Jeleń Bogdaniec

 

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Bogdaniec prowadzona jest w oparciu o roczne plany łowieckie oraz o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany na lata gospodarcze
2007 –2017. Dla wymienionych powyżej obwodów Nadleśnictwo zatwierdza plany łowieckie i nadzoruje prowadzenie gospodarki łowieckiej.

 

Rodzaj gruntu

Powierzchnia

ha

poletko łowieckie na gr. leśnym

6,49

poletko łowieckie na roli

43,03

poletko łowieckie na łące

35,85

poletko łowieckie na pastwisku

3,45

Razem na gr. nieleśnym

82,33

Razem

88,82

 

 

W minionym 10-leciu najwięcej szkód odnotowano w przedziale do 20%. W 2012r. nastąpiła zmiana metodyki szacowania szkód. W wyniku tej zmiany zaprzestano szacowania szkód w przedziale do 20%. W przedziale powyżej 20% najwięcej szkód oszacowano w latach 2012 i 2013r. Przyczyną wzrostu szkód w tych latach były długie i śnieżne zimy. Szkody z pogranicza 20% zostały zinwentaryzowane w przedziale powyżej 20%. Głównym sprawcą szkód w uprawach są jelenie, rzadziej sarny i dziki. W młodnikach dominują szkody wyrządzone przez jelenie. W ostatnim roku odnotowano w leśnictwie Motylewo szkody w uprawie na pow. 1,0 ha wyrządzone przez bobra. W żerdziowinach, podszytach, nalotach i podrostach nie zarejestrowano istotnych szkód, jednakże w ostatnich latach pojawiły się szkody od gryzoni.

Gospodarka łowiecka

Nadleśnictwo Bogdaniec należy do rejonu hodowlanego „VI Chojna". Gospodarka łowiecka w minionym dziesięcioleciu prowadzona jest w siedmiu obwodach dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Gospodarka prowadzona była w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany został sporządzony na lata 2007-2017

Ogólna charakterystyka obwodów łowieckich

 

Obwód łowiecki

25 Ostoja Wysoka

26 Szarak Lubiszyn

32

Knieja Lubociesz

33

Jeleń Bogdaniec

34

Szarak Lubiszyn

35 Ostęp Gorzów

48 Jeleń Bogdaniec

Razem

Powierzchnia ogółem

6249

3713

4946

5737

5732

9782

7168

43327

Powierzchnia leśna

2153

4554

1765

3808

3541

4203

507

20531

Powierzchnia użytkowa

4018

6019

4675

5585

5697

9174

6973

42141

Typ obwodu

leśny

leśny

polny

leśny

leśny

leśny

polny