Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

 

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec znajduje się 25 pomników przyrody.

 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH POMNIKÓW  PRZYRODY na gruntach Nadleśnictwa Bogdaniec

stan na dzień 22.10.2020