Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

 

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są  zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej- naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec znajduje się jeden istniejący użytek  ekologiczny "Torfowisko Mosina" zajmujący powierzchnię 15,81 ha.

W ekosystemach leśnych odgrywają one bardzo ważną rolę ekologiczną.
Wpływają na wzbogacenie różnorodności biologicznej, urozmaicenie krajobrazu, utrzymanie w równowadze stosunków wodnych oraz stanowią miejsca lęgowe i bytowania wielu zwierząt.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.( Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 627).