OGŁOSZENIE o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U. 2022 poz. 672).

W szczególności Nadleśnictwo Bogdaniec zainteresowane jest zakupem nieruchomości, które:

 1. bezpośrednio przylegają do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec,
 2. regulują przebieg granicy polno-leśnej,
 3. w Ewidencji Powszechnej Gruntów i Budynków zostały sklasyfikowane jako las (Ls). W innym przypadku powinny być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem do zalesienia,
 4. posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obciążeń na rzecz osób trzecich,
 5. są niezabudowane, wolne od naniesień,
 6. granice działki są znane, widoczne w terenie i nie są w sporze granicznym
  z sąsiadami.

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

 1. adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz jej powierzchni,
 2. numeru księgi wieczystej,
 3. w przypadku kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli. Nadleśnictwo nie nabywa udziałów w działkach.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do ewentualnego dalszego procedowania sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672) nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek Nadleśniczego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt pocztą tradycyjną, poprzez adres e-mail: bogdniec@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 95 728 43 50.