III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bogdaniec

Informacja o wyniku III przetargu

 

OGŁASZA

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica o powierzchni 0,1352 ha, znajduje się w Księdze Wieczystej GW1G/00124638/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych opisana jako B - tereny mieszkaniowe.
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.
 3. Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla
  i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70. XX wieku.
 4. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie
  z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
  Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.
 5. Grunt aktualnie oddany w dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a przedmiot dzierżawy będzie podlegał zwrotowi najpóźniej w dniu przeniesienia własności.
 6. Zbywana nieruchomość poza pkt 5. nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 241 600,00 zł netto  (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) niniejsza sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu: 31 maja 2023  r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 9. Wadium wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia 30 maja 2023 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec nr 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka ewidencyjna 877”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium
  w pieniądzu w terminie rozumie się potwierdzenie przez bank wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa w dniu
  30 maja 2023 r. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa nie później niż do dnia 30 maja 2023 r., do godz. 14.00. Złożenie
  w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 60 dni, licząc od dnia przetargu.
 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec, adres: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel.: 95 728-43-50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 13. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i podać nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bogdaniec

OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

 

Informacja o wyniku II przetargu

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica o powierzchni 0,1352 ha, znajduje się w Księdze Wieczystej GW1G/00124638/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych opisana jako B - tereny mieszkaniowe.
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.
 3. Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla
  i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70. XX wieku.
 4. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie
  z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
  Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.
 5. Grunt aktualnie oddany w dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a przedmiot dzierżawy będzie podlegał zwrotowi najpóźniej w dniu przeniesienia własności.
 6. Zbywana nieruchomość poza pkt 5. nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 259 200,00 zł netto  (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) niniejsza sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu: 9 stycznia 2023  r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 9. Wadium wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia 5 stycznia 2023 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec nr 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka ewidencyjna 877”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium
  w pieniądzu w terminie rozumie się potwierdzenie przez bank wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa w dniu
  5 stycznia 2023 r. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa nie później niż do dnia 5 stycznia 2023 r., do godz. 14.00. Złożenie
  w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 60 dni, licząc od dnia przetargu.
 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec, adres: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel.: 95 728-43-50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 13. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i podać nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

ZAPYTANIE OFERTOWE : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bogdaniec, związanych z usuwaniem skutków pożaru w Leśnictwie Łąkomin.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bogdaniec („Zamawiający”)

reprezentowane przez Piotra Pietkun – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

tel. 95 728 43 50,

e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

BDO 000181739

Strona internetowa Zamawiającego : https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

( dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie

regulaminu udzielania zamówień, które z racji wartości lub przedmiotu nie podlegają

przepisom Ustawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 16 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 08.02.2022 r.   

Postępowanie zwolnione jest z ustawy PZP zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 6). ustawy z

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 7 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 28 września

1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o

lasach”.

Okres  realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Powyższe nie uchybia możliwości  wykonywania uprawnień wynikających z umowy

po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości

przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujących formach:

a)        formie pisemnej,

b)        formie elektronicznej

c)         formie dokumentowej.

Ofertę można składać w następujący sposób:

 1. osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec,
 2. pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres: Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
 3. drogą elektroniczną, na adres email bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

Oferta składana w formie pisemnej, musi być podpisana własnoręcznym podpisem,

natomiast oferta składana drogą elektroniczną w formie dokumentowej powinna mieć

formę skanu/fotokopii własnoręcznie podpisanej oferty.

Oferta składana drogą elektroniczną w formie elektronicznej musi być podpisana

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania są do porania poniżej.

 

Informacja o wyniku przetargu: publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa

Informacja o wyniku przetargu 

z przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.

 

1.W dniu 04 października 2022 r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

2,Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.

3.Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70-tych XX wieku.

4.Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.

5.Do przetargu nie przystąpił żaden oferent.

6.Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 362 300,00 zł netto  (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

7.Przetarg nie został nierozstrzygnięty i nieruchomość nie została sprzedana z uwagi na brak uczestników przetargu.

 

OGŁOSZENIE o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U. 2022 poz. 672).

W szczególności Nadleśnictwo Bogdaniec zainteresowane jest zakupem nieruchomości, które:

 1. bezpośrednio przylegają do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec,
 2. regulują przebieg granicy polno-leśnej,
 3. w Ewidencji Powszechnej Gruntów i Budynków zostały sklasyfikowane jako las (Ls). W innym przypadku powinny być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem do zalesienia,
 4. posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obciążeń na rzecz osób trzecich,
 5. są niezabudowane, wolne od naniesień,
 6. granice działki są znane, widoczne w terenie i nie są w sporze granicznym
  z sąsiadami.

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

 1. adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz jej powierzchni,
 2. numeru księgi wieczystej,
 3. w przypadku kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli. Nadleśnictwo nie nabywa udziałów w działkach.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do ewentualnego dalszego procedowania sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672) nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek Nadleśniczego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt pocztą tradycyjną, poprzez adres e-mail: bogdniec@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 95 728 43 50.

 

 

II PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI W BUDYNKACH PO BYŁEJ BAZIE TRANSPORTOWEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Położenie , lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów i pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy:
 1. Obręb leśny: Bogdaniec,
 2. Leśnictwo: Nowiny
 3. Część wydzielenia: 785-t-00,
 4. Obręb ewidencyjny: Nowiny Wielkie,
 5. Cześć działki ewidencyjnej: 876,
 6. Rodzaj użytku: Ls (BUD-INNE),
 7. Powierzchnia: 0,7830 ha,
 8. Powierzchnia użytkowa budynków:
 • nr inw.102/2602 – 489,40 m²
 • nr inw.102/2604 – 43,25 m²,
 • nr inw.109/2601 – 178,02 m²
 1. Cel dzierżawy – działalność gospodarcza nieuciążliwa dla środowiska, pomieszczenia magazynowe.
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Nadleśnictwo Bogdaniec nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożona oferta powinna dotyczyć całości gruntu oraz wszystkich, wymienionych w pkt. 1, budynków.
 4. Okres dzierżawy – czas nieokreślony,
 5. Wywoławcza kwota czynszu – 2500,00 zł/ miesięcznie netto.
 6. Opis sposobu przygotowania ofert:
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 ogłoszenia.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

 

Nadleśnictwo Bogdaniec

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

Oferta – przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej”

nie otwierać przed 16.09.2022 r. godz. 10:15.

Adres Oferenta

 

 1. Ofertę należy dostarczyć za pomocą operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 24) do dnia 16.09.2022 r. do godziny 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 10:15 w Sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 31), ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie nadleśnictwa
 3. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki udziału w postępowaniu i są ważne a następnie wybiera ofertę z najwyższą ceną.
 4. Kryteria oceny ofert – 100% cena. Za najkorzystniejszą zastanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną za przedmiot dzierżawy.
 5. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje ta samą cenę, prowadzący przetarg poprosi o złożenie ofert dodatkowych. O terminie złożenia ofert dodatkowych oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja w wysokości 2000,00 zł uiszczana przed podpisaniem umowy dzierżawy przez oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 8. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu – Jan Demczyszyn te. 95 728 43 50 wew. 671, 603 420 468.

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec

OGŁASZA

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica o powierzchni 0,1352 ha, znajduje się w Księdze Wieczystej GW1G/00124638/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych opisana jako B - tereny mieszkaniowe.
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.
 3. Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70-tych XX wieku.
 4. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.
 5. Grunt aktualnie oddany w dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a przedmiot dzierżawy będzie podlegał zwrotowi najpóźniej w dniu przeniesienia własności.
 6. Zbywana nieruchomość poza pkt 5. nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 362 300,00 zł netto  (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) niniejsza sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu: 4 października 2022 r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 9. Wadium wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia 3 października 2022 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec nr 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka ewidencyjna 877”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium w pieniądzu w terminie rozumie się potwierdzenie przez bank wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa w dniu 3 października 2022 r. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa nie później niż do dnia 3 października 2022 r. do godz. 14.00. Złożenie w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 60 dni, licząc od dnia przetargu.
 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec, adres: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel.: 95 728-43-50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 13. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i podać nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

=========================================================

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

   

 

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO

UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

 

Obręb leśny

Oddz.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Dz. nr

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

p. oddz.

Bogdaniec

6 –a

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R VI

2,3900

Bogdaniec

cz. 6 –b

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

R VI

0,1283

Bogdaniec

6 –c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R V

0,1800

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

W-R VI

0,0163

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

W-R VI

0,0300

 

 1. Wyżej wymienione grunty stanowią łącznie jeden pakiet.
 2. Cel wydzierżawienia – użytkowanie rolnicze z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu.
 3. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 4. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.
 5. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi równowartość:
 • 4,1 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,8 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 2,7 q żyta za 1,00 ha gruntu W-R VI

Cenę żyta do wyliczeń przyjmuje się wg średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym RP „Monitor Polski”. (Każdorazowo czynsz nie może być niższy niż czynsz za rok ubiegły).

 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w q/żyta/rok dla każdego z użytków i jego klasy (nie mniejszą niż określona w pkt 6) oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu do 18  lipca 2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 9:15 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec., II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 4. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 7. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Aleksander Popiołek - tel. 95 728 43 50 wew. 331. (pokój nr 23 w siedzibie Nadleśnictwa w godz. od 7 do 15 w dni robocze).

 

OGŁOSZENIE - Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej OGŁOSZENIE - Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej

 

 

 

 

15.06.2022r.

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI W BUDYNKACH PO BYŁEJ
BAZIE TRANSPORTOWEJ


1. Położenie , lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów i pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy:
a) Obręb leśny: Bogdaniec,
b) Leśnictwo: Nowiny
c) Część wydzielenia: 785-t-00,
d) Obręb ewidencyjny: Nowiny Wielkie,
e) Cześć działki ewidencyjnej: 876,
f) Rodzaj użytku: Ls (BUD-INNE),
g) Powierzchnia: 0,7830 ha,
h) Powierzchnia użytkowa budynków:
* nr inw.102/2602 – 489,40 m²
* nr inw.102/2604 – 43,25 m²,
* nr inw.109/2601 – 178,02 m²
2. Cel dzierżawy – działalność gospodarcza nieuciążliwa dla środowiska, pomieszczenia magazynowe.
3. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4. Nadleśnictwo Bogdaniec nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożona oferta powinna dotyczyć całości gruntu oraz wszystkich, wymienionych w pkt. 1, budynków.
5. Okres dzierżawy – czas nieokreślony,
6. Wywoławcza kwota czynszu – 2500,00 zł/ miesięcznie netto.
7. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 ogłoszenia.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

Adres Wydzierżawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej” nie otwierać przed 24.06.2022 r. godz. 10:15.
Adres Oferenta
9. Ofertę należy dostarczyć za pomocą operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub
osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 24)
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2022 r. o godzinie 10:15 w Sali narad
Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 31), ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie nadleśnictwa.
11. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki udziału w postępowaniu i są ważne a następnie wybiera ofertę z najwyższą ceną.
12. Kryteria oceny ofert – 100% cena. Za najkorzystniejszą zastanie uznana oferta z
najwyższą oferowaną ceną za przedmiot dzierżawy.
13. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje ta samą cenę, prowadzący przetarg poprosi o złożenie ofert dodatkowych. O terminie złożenia ofert dodatkowych oferenci zostaną powiadomieni.
14. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja w wysokości 2000,00 zł uiszczana przed podpisaniem umowy dzierżawy przez oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
15. Termin związania z ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
16. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
17. Osoba do kontaktu – Jan Demczyszyn te. 95 728 43 50 wew. 671, 603 420 468.

 

Załączniki do pobrania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Formularz ofertowy - zał. nr 1

3.Wzór umowy - zał. nr 2

4.Mapka terenu - zał. nr 3

 

 

==========================================================

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności SA.270.2.54.2022 Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności SA.270.2.54.2022

10.06.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

pn. „ Dostawa i posadzenie na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec minimum 35 sztuk sadzonek różnych gatunków lub odmian dębów oraz sosen, ich zabezpieczeniu a także: dostawie i montażu w terenie 35 szt. tabliczek gatunkowych na drewnianych słupkach (stelażach), oraz czterech poideł dla ptaków.” Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn. „Punkt edukacyjny W Dolinie Trzech Młynów – Nadleśnictwo Bogdaniec” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 ObszaryNatura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej
I. Zamawiający
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec tel. 95 7284350, e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 16.03.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

III. Przedmiot zamówienia
Prace polegające na dostawie i posadzeniu na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec minimum 35 sztuk sadzonek różnych gatunków lub odmian dębów oraz sosen, zgodnie z listą zawartą w załączniku nr 4, ich zabezpieczeniu a także: dostawie i montażu w terenie 35 szt. tabliczek gatunkowych na drewnianych słupkach (stelażach), oraz czterech poideł dla ptaków.
Zamówienie zostało podzielone na trzy części :
1. Dostawa sadzonek,
2. Usługa posadzenia drzew,
3. Zakup tabliczek do oznaczenia gatunków drzew i krzewów, poideł dla ptaków oraz zabezpieczenie drzewek palikami i siatką.
Ze względu na spójność zamówienia Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia :
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.
2. Miejsce realizacji : na terenie Punktu edukacyjnego „W Dolinie Trzech Młynów”.
Dokładne miejsce zostanie wskazane po wyborze Wykonawcy.

V. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy złożyć wg wyboru:
1.osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie);
2. pocztą elektroniczną na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl (skany
dokumentów albo dokumenty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
3. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności
w terminie do 17.06.2022 r. do godz. 14:00.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 wzór umowy

5. Załącznik nr 4 lista dębów i sosen

 

===========================================


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

Nr SA.270.2.52.2022

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

pn. „ Dostawa i posadzenie na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec minimum 35 sztuk sadzonek różnych gatunków lub odmian dębów oraz sosen, ich zabezpieczeniu a także: dostawie i montażu w terenie 35 szt. tabliczek gatunkowych na drewnianych słupkach (stelażach), oraz czterech poideł dla ptaków.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zadania pn. „Punkt edukacyjny W Dolinie Trzech Młynów – Nadleśnictwo Bogdaniec” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

I. Zamawiający

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bogdaniec tel. 95 7284350, e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia

oraz

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 16.03.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

III. Przedmiot zamówienia

Prace polegające na dostawie i posadzeniu na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec minimum 35 sztuk sadzonek różnych gatunków lub odmian dębów oraz sosen, zgodnie z listą zawartą w załączniku nr 4, ich zabezpieczeniu a także: dostawie i montażu w terenie 35 szt. tabliczek gatunkowych na drewnianych słupkach (stelażach), oraz czterech poideł dla ptaków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

1. osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec

(oferta może być złożona w kopercie);

2. pocztą elektroniczną na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl (skany

dokumentów albo dokumenty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

3. za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności

w terminie do 02.06.2022 r.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania :

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 wzór umowy

5. Załącznik nr 4 lista dębów i sosen

 

 

======================================================================

 

Ogłoszenie - prztarg na dzierżawę gruntów Ogłoszenie - prztarg na dzierżawę gruntów

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM

 DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO

 

 1. W dniu 09 grudnia 2021 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec,
  ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, zebrała się komisja przetargowa w celu otwarcia ofert złożonych na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
 2. Przedmiotem przetargu była dzierżawa gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego z okresem dzierżawy zawieranej czas nieoznaczony.
 3. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosił równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI
  1. Wpłynęła jedna oferta Koła Łowieckiego „Ostęp” w Gorzowie Wlkp., która była ważna.
  2. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę z zaoferowaną wysokością czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynoszącą równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI

złożoną przez Koło Łowieckie „Ostęp” w Gorzowie Wlkp.

 

 

                                                                                       Z poważaniem

Piotr  Pietkun

Nadleśniczy

/Podpisano elektronicznie/

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

====================================================================

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM DO

UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO

 

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

Lp.

Obręb leśny

Oddz.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Dz. nr

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

p. oddz.

1

Bogdaniec

547 -j

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ł VI

1,7705

2

Bogdaniec

547 -l

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

R V

0,3251

3

Bogdaniec

547 –l

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

R VI

0,0997

4

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps IV

0,3688

5

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps V

1,6357

6

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps VI

1,4513

 

 1. Cel wydzierżawienia – użytkowanie rolnicze.

 

 1. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego. Zaznacza się, że § 7 niniejszy umowy stanowi zapis:
 1. Część przedmiotu dzierżawy (oddział, pododdział: 547 –j, 547 –m) położona jest na terenie siedliska przyrodniczego 6510 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) – zgodnie z Programem Ochrony Przyrody, stanowiącym integralną część Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bogdaniec, Dzierżawca zobowiązany jest do: przestrzegania działań ochronnych polegających na koszeniu (ręcznym lub lekkim sprzętem) maksymalnie 2 razy w roku, przy czym siano  powinno  być  usunięte  z łąki, zapobieganiu sukcesji, nie jest wskazane zbyt niskie koszenie i intensywne wypasanie.
 2. Przedmiot dzierżawy położony jest na terenie Obszaru Natura 2000 (Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015) oraz Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jezioro Wielkie.. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z wyżej wymienionej formy ochrony przyrody, mających na celu ochronę istniejących wartości przyrodniczych wraz z ich zachowaniem w niezmienionym stanie.

 

 1. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.

 

 1. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI

Cenę żyta do wyliczeń przyjmuje się wg średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym RP „Monitor Polski”. (Każdorazowo czynsz nie może być niższy niż czynsz za rok ubiegły).

 

 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w q/żyta/rok dla każdego z użytków i jego klasy oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego” do 09  grudnia 2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 9:15 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec., II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.

 

 1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

 1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.

 

 1. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

 1. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Aleksander Popiołek tel. 95 728 43 50 wew. 331.  

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Wzór umowy

3. Załącznik nr 1 mapka

4. Załącznick nr 2 Protokół zdawczo-odbiorczy

5. Załacznik nr 3 Klauzula informacyjna

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.2.59.2021 z dnia 26.05.2021

 

pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych oraz redukcja liczebności gatunków inwazyjnych ssaków drapieżnych do poziomu zagęszczenia, który nie zagrażałby populacji gągoła oraz tracza nurogęsi na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych,  w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEKSZEJ OFERTY

 

 

DANE  ZAMAWIAJĄCEGO                                      

 

Nadleśnictwo Bogdaniec ul. Leśna 17,  66-450 Bogdaniec nip 599-000-48-72 Tel.: 95 7284350 Fax: 95 7284350 w.103 e-mail bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych oraz redukcja liczebności gatunków inwazyjnych ssaków drapieżnych do poziomu zagęszczenia, który nie zagrażałby populacji gągoła oraz tracza nurogęsi na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie:

www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia; www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz wysłane do czterech wykonawców.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 25   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 16.03.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy złożyć email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 07.06.2021 r.

Oferty, w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne dla pracowników.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Nadleśnictwo Bogdaniec zaprasza do przedłożenia ofert cenowych na zadanie pn.: Dostawa talonów żywieniowych zastępujących posiłki profilaktyczne  dla pracowników.

Ilość talonów: 3100 szt.

Nominał: 9 złotych

Talony z dodatkowym nadrukiem zabraniającym zakupu alkoholu oraz wyrobów tytoniowych, odzieży, sprzętu artykułów gospodarstwa domowego i itp.

Okres ważności talonów 30 czerwca 2022 rok.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.

Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE

o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U. 2022 poz. 672).

W szczególności Nadleśnictwo Bogdaniec zainteresowane jest zakupem nieruchomości, które:

 1. bezpośrednio przylegają do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bogdaniec,
 2. regulują przebieg granicy polno-leśnej,
 3. w Ewidencji Powszechnej Gruntów i Budynków zostały sklasyfikowane jako las (Ls). W innym przypadku powinny być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem do zalesienia,
 4. posiadają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, brak obciążeń na rzecz osób trzecich,
 5. są niezabudowane, wolne od naniesień,
 6. granice działki są znane, widoczne w terenie i nie są w sporze granicznym
  z sąsiadami.

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

 1. adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki oraz jej powierzchni,
 2. numeru księgi wieczystej,
 3. w przypadku kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli. Nadleśnictwo nie nabywa udziałów w działkach.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do ewentualnego dalszego procedowania sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672) nabycie lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego, wyrażonej na pisemny wniosek Nadleśniczego.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt pocztą tradycyjną, poprzez adres e-mail: bogdniec@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 95 728 43 50.

 

 


II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bogdaniec

OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną
nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

 

Informacja o wyniku II przetargu

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów
i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica o powierzchni 0,1352 ha, znajduje się w Księdze Wieczystej GW1G/00124638/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych opisana jako B - tereny mieszkaniowe.
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.
 3. Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla
  i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70. XX wieku.
 4. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie
  z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą
  Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.
 5. Grunt aktualnie oddany w dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a przedmiot dzierżawy będzie podlegał zwrotowi najpóźniej w dniu przeniesienia własności.
 6. Zbywana nieruchomość poza pkt 5. nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 259 200,00 zł netto  (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) niniejsza sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu: 9 stycznia 2023  r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 9. Wadium wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia 5 stycznia 2023 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec nr 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka ewidencyjna 877”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium
  w pieniądzu w terminie rozumie się potwierdzenie przez bank wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa w dniu
  5 stycznia 2023 r. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa nie później niż do dnia 5 stycznia 2023 r., do godz. 14.00. Złożenie
  w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 60 dni, licząc od dnia przetargu.
 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec, adres: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel.: 95 728-43-50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 13. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i podać nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

ZAPYTANIE OFERTOWE : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Bogdaniec, związanych z usuwaniem skutków pożaru w Leśnictwie Łąkomin.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bogdaniec („Zamawiający”)

reprezentowane przez Piotra Pietkun – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

tel. 95 728 43 50,

e-mail: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

BDO 000181739

Strona internetowa Zamawiającego : https://bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/

( dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie

regulaminu udzielania zamówień, które z racji wartości lub przedmiotu nie podlegają

przepisom Ustawy wprowadzonego Zarządzeniem nr 16 Nadleśniczego

Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 08.02.2022 r.   

Postępowanie zwolnione jest z ustawy PZP zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 6). ustawy z

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 7 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 28 września

1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o

lasach”.

Okres  realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Powyższe nie uchybia możliwości  wykonywania uprawnień wynikających z umowy

po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości

przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w następujących formach:

a)        formie pisemnej,

b)        formie elektronicznej

c)         formie dokumentowej.

Ofertę można składać w następujący sposób:

 1. osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec,
 2. pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres: Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec
 3. drogą elektroniczną, na adres email bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

Oferta składana w formie pisemnej, musi być podpisana własnoręcznym podpisem,

natomiast oferta składana drogą elektroniczną w formie dokumentowej powinna mieć

formę skanu/fotokopii własnoręcznie podpisanej oferty.

Oferta składana drogą elektroniczną w formie elektronicznej musi być podpisana

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe i załączniki do zapytania są do porania poniżej.

 


II PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTU WRAZ Z POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI W BUDYNKACH PO BYŁEJ BAZIE TRANSPORTOWEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Położenie , lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów i pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy:
 1. Obręb leśny: Bogdaniec,
 2. Leśnictwo: Nowiny
 3. Część wydzielenia: 785-t-00,
 4. Obręb ewidencyjny: Nowiny Wielkie,
 5. Cześć działki ewidencyjnej: 876,
 6. Rodzaj użytku: Ls (BUD-INNE),
 7. Powierzchnia: 0,7830 ha,
 8. Powierzchnia użytkowa budynków:
 • nr inw.102/2602 – 489,40 m²
 • nr inw.102/2604 – 43,25 m²,
 • nr inw.109/2601 – 178,02 m²
 1. Cel dzierżawy – działalność gospodarcza nieuciążliwa dla środowiska, pomieszczenia magazynowe.
 2. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Nadleśnictwo Bogdaniec nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożona oferta powinna dotyczyć całości gruntu oraz wszystkich, wymienionych w pkt. 1, budynków.
 4. Okres dzierżawy – czas nieokreślony,
 5. Wywoławcza kwota czynszu – 2500,00 zł/ miesięcznie netto.
 6. Opis sposobu przygotowania ofert:
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 ogłoszenia.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

 

Nadleśnictwo Bogdaniec

ul. Leśna 17

66-450 Bogdaniec

Oferta – przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu wraz pomieszczeniami gospodarczymi w budynkach po byłej bazie transportowej”

nie otwierać przed 16.09.2022 r. godz. 10:15.

Adres Oferenta

 

 1. Ofertę należy dostarczyć za pomocą operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 24) do dnia 16.09.2022 r. do godziny 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2022 r. o godzinie 10:15 w Sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec (pokój nr 31), ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie nadleśnictwa
 3. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki udziału w postępowaniu i są ważne a następnie wybiera ofertę z najwyższą ceną.
 4. Kryteria oceny ofert – 100% cena. Za najkorzystniejszą zastanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną za przedmiot dzierżawy.
 5. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje ta samą cenę, prowadzący przetarg poprosi o złożenie ofert dodatkowych. O terminie złożenia ofert dodatkowych oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja w wysokości 2000,00 zł uiszczana przed podpisaniem umowy dzierżawy przez oferenta, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
 7. Termin związania z ofertą – 30 dni licząc od terminu składania ofert.
 8. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu – Jan Demczyszyn te. 95 728 43 50 wew. 671, 603 420 468.

 


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bogdaniec

OGŁASZA

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica, powiat gorzowski, województwo lubuskie

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 poz. 672). i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

 

 1. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica o powierzchni 0,1352 ha, znajduje się w Księdze Wieczystej GW1G/00124638/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych opisana jako B - tereny mieszkaniowe.
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 877 o powierzchni 0,1352 ha, obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako użytek B. Zabudowę stanowią dwa budynki o pow. zabudowy 376 m2 oraz 14 m2.
 3. Zabudowana nieruchomość gruntowa znajduje się w centrum miejscowości Nowiny Wielkie. Sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Bogdaniec i drogą wojewódzką nr 131. Sprzedawana Nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo – usługowym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej wynoszącej 344,94 m2, plus powierzchnia użytkowa pomocnicza (pomieszczenie składu opału/węgla i kotłownia) o powierzchni użytkowej 20,98 m2 - dając łączną powierzchnię użytkową wynoszącą 365,92 m2. Budynek składa się z pomieszczeń, które podczas użytkowania obiektu stanowiły następujące pomieszczenia: przedsionek, sala sprzedaży, magazyn art. spożywczych, komora chłodnicza, magazyn opakowań, pomieszczenie dostaw, pomieszczenie gospodarcze, biuro, pomieszczenie socjalne personelu, wc, umywalka, korytarz, kotłownia i wc palacza, sala sprzedaży nowych i używanych ubrań i garderoby, wc, umywalka, pomieszczenie przymierzalni. Nieruchomość zabudowana została w latach 70-tych XX wieku.
 4. Działka ewidencyjna nr 877 obręb ewidencyjny Nowiny Wielkie, gmina Witnica zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr XLVI/278/2006 Rady Miasta i Gminy w Witnicy z dnia 5 października 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 100, poz. 1832 z dnia 20 listopada 2006 r. przeznaczona jest na cele zabudowy usługowej – symbol zapisu w planie U.
 5. Grunt aktualnie oddany w dzierżawę. Umowa dzierżawy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron, a przedmiot dzierżawy będzie podlegał zwrotowi najpóźniej w dniu przeniesienia własności.
 6. Zbywana nieruchomość poza pkt 5. nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 362 300,00 zł netto  (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) niniejsza sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT.
 8. Przetarg odbędzie się w dniu: 4 października 2022 r., o godzinie 10:00 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, II piętro z siedzibą: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 9. Wadium wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia 3 października 2022 r., na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec nr 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: „Wadium - przetarg na sprzedaż nieruchomości – działka ewidencyjna 877”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium w pieniądzu w terminie rozumie się potwierdzenie przez bank wyżej wymienionej kwoty na rachunku bankowym Nadleśnictwa w dniu 3 października 2022 r. Wadium w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa nie później niż do dnia 3 października 2022 r. do godz. 14.00. Złożenie w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 60 dni, licząc od dnia przetargu.
 10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bogdaniec. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec, adres: ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, tel.: 95 728-43-50 od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 13. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium i podać nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

=========================================================


PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

   

 

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNCZENIEM DO

UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO Z DOPUSZCZENIEM ZAGOSPODAROWANIA JAKO OGRODU

 

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

 

Obręb leśny

Oddz.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Dz. nr

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

p. oddz.

Bogdaniec

6 –a

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R VI

2,3900

Bogdaniec

cz. 6 –b

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

R VI

0,1283

Bogdaniec

6 –c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

R V

0,1800

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 954

W-R VI

0,0163

Bogdaniec

6 ~c

Lubiszyn

Lubiszyn

cz. 958

W-R VI

0,0300

 

 1. Wyżej wymienione grunty stanowią łącznie jeden pakiet.
 2. Cel wydzierżawienia – użytkowanie rolnicze z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu.
 3. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
 4. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.
 5. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi równowartość:
 • 4,1 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,8 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 2,7 q żyta za 1,00 ha gruntu W-R VI

Cenę żyta do wyliczeń przyjmuje się wg średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym RP „Monitor Polski”. (Każdorazowo czynsz nie może być niższy niż czynsz za rok ubiegły).

 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w q/żyta/rok dla każdego z użytków i jego klasy (nie mniejszą niż określona w pkt 6) oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego z dopuszczeniem zagospodarowania jako ogrodu do 18  lipca 2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 9:15 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec., II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.
 4. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.
 6. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 7. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Aleksander Popiołek - tel. 95 728 43 50 wew. 331. (pokój nr 23 w siedzibie Nadleśnictwa w godz. od 7 do 15 w dni robocze).

 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM

 DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO

 

 1. W dniu 09 grudnia 2021 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec,
  ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec, zebrała się komisja przetargowa w celu otwarcia ofert złożonych na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
 2. Przedmiotem przetargu była dzierżawa gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego z okresem dzierżawy zawieranej czas nieoznaczony.
 3. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosił równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI
  1. Wpłynęła jedna oferta Koła Łowieckiego „Ostęp” w Gorzowie Wlkp., która była ważna.
  2. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę z zaoferowaną wysokością czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynoszącą równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI

złożoną przez Koło Łowieckie „Ostęp” w Gorzowie Wlkp.

 

 

                                                                                       Z poważaniem

Piotr  Pietkun

Nadleśniczy

/Podpisano elektronicznie/

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 

 

====================================================================

NADLEŚNICTWO BOGDANIEC OGŁASZA PRZETARG

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW Z PRZEZNACZENIEM DO

UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO

 

 

 1. Położenie i lokalizacja, powierzchnia, opis gruntów przeznaczonych do przetargu:

Lp.

Obręb leśny

Oddz.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Dz. nr

Rodzaj gruntu

Powierzchnia do dzierżawy [ha]

p. oddz.

1

Bogdaniec

547 -j

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ł VI

1,7705

2

Bogdaniec

547 -l

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

R V

0,3251

3

Bogdaniec

547 –l

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

R VI

0,0997

4

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps IV

0,3688

5

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps V

1,6357

6

Bogdaniec

547 –m

Witnica M.

M. Witnica

cz. 1756

Ps VI

1,4513

 

 1. Cel wydzierżawienia – użytkowanie rolnicze.

 

 1. Warunki dzierżawy i zasady współpracy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego. Zaznacza się, że § 7 niniejszy umowy stanowi zapis:
 1. Część przedmiotu dzierżawy (oddział, pododdział: 547 –j, 547 –m) położona jest na terenie siedliska przyrodniczego 6510 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie) – zgodnie z Programem Ochrony Przyrody, stanowiącym integralną część Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bogdaniec, Dzierżawca zobowiązany jest do: przestrzegania działań ochronnych polegających na koszeniu (ręcznym lub lekkim sprzętem) maksymalnie 2 razy w roku, przy czym siano  powinno  być  usunięte  z łąki, zapobieganiu sukcesji, nie jest wskazane zbyt niskie koszenie i intensywne wypasanie.
 2. Przedmiot dzierżawy położony jest na terenie Obszaru Natura 2000 (Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015) oraz Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jezioro Wielkie.. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z wyżej wymienionej formy ochrony przyrody, mających na celu ochronę istniejących wartości przyrodniczych wraz z ich zachowaniem w niezmienionym stanie.

 

 1. Okres dzierżawy – czas nieoznaczony.

 

 1. Wywoławczy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym wynosi równowartość:
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ł VI
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu R V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu R VI
 • 4,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps IV
 • 3,5 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps V
 • 3,0 q żyta za 1,00 ha gruntu Ps VI

Cenę żyta do wyliczeń przyjmuje się wg średniej ceny żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym RP „Monitor Polski”. (Każdorazowo czynsz nie może być niższy niż czynsz za rok ubiegły).

 

 1. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nazwę przetargu, oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego podaną w q/żyta/rok dla każdego z użytków i jego klasy oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy dzierżawy.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego” do 09  grudnia 2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 9:15 w sali narad Nadleśnictwa Bogdaniec, ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec., II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie internetowej.

 

 1. Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich spełniają warunki przetargu i są ważne, a następnie wybiera się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

 1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg wybiera nabywcę w drodze licytacji. O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni.

 

 1. Nadleśnictwo Bogdaniec zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

 

 1. Osoba do kontaktu Specjalista Służby Leśnej Aleksander Popiołek tel. 95 728 43 50 wew. 331.  

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Wzór umowy

3. Załącznik nr 1 mapka

4. Załącznick nr 2 Protokół zdawczo-odbiorczy

5. Załacznik nr 3 Klauzula informacyjna

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.2.59.2021 z dnia 26.05.2021

 

pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych oraz redukcja liczebności gatunków inwazyjnych ssaków drapieżnych do poziomu zagęszczenia, który nie zagrażałby populacji gągoła oraz tracza nurogęsi na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych,  w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEKSZEJ OFERTY

 

 

DANE  ZAMAWIAJĄCEGO                                      

 

Nadleśnictwo Bogdaniec ul. Leśna 17,  66-450 Bogdaniec nip 599-000-48-72 Tel.: 95 7284350 Fax: 95 7284350 w.103 e-mail bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych oraz redukcja liczebności gatunków inwazyjnych ssaków drapieżnych do poziomu zagęszczenia, który nie zagrażałby populacji gągoła oraz tracza nurogęsi na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie:

www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia; www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz wysłane do czterech wykonawców.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 25   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 16.03.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

Oferty należy złożyć email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 07.06.2021 r.

Oferty, w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.88.2020

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pn.  „Usługa polegająca na oznakowaniu trasy ścieżki dydaktycznej w leśnictwie Łupowo na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, w ramach zadania: Modernizacja ścieżki dydaktycznej w leśnictwie Łupowo – Nadleśnictwo Bogdaniec” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do czterech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć :

emailem na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 15.07.2020r.  Oferty,  dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.

 


Zapytanie ofertowe Nr SA.270.72.2020 r. z dnia 06.05.2020 pn. Dostawa 5 szt. pakietów pszczelich pszczoły środkowoeuropejskiej z podgatunku Apis mellifera mellifera, wraz z usługą obsadzenia w kłodach bartnych


Zapytanie ofertowe 

Nr SA.270.72.2020 r. z dnia 06.05.2020

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn. Dostawa  5 szt. pakietów pszczelich pszczoły środkowoeuropejskiej z podgatunku Apis mellifera mellifera, wraz z usługą obsadzenia w kłodach bartnych w ramach zadania pn. „Zakup barci, rodzin pszczelich oraz akcesoriów pszczelarskich w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznanie rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia   oraz  wysłane do   trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019 

Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert:

   Oferty należy złożyć:

 • email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 15.05.2020r.

 • Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej:

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.73.2020 z dnia 06.05.2020 pn.Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

Zapytanie ofertowe  zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nr SA.270.73.2020  z dnia 06.05.2020

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec,  w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych  na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć  email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.plw terminie do 15.05.2020 r.

Oferty, w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej:


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.61.2020 z dnia 16.03.2020

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

------------------------------------------------

pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec,  w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych  na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

 1. osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie), lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 25.03.2020 r.
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 3. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia....".

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej:


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.50.2020 z dnia 27.02.2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Unieważnienie postępowania część I

 

====================================

Odpowiedź na zapytanie do poniższego ogłoszenia

-----------------------------------------------------------------

pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec,  w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych  na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

 1. osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie), lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 06.03.2020 r.
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 3. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia....".

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej:


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.34.2020 z dnia 17.02.2020 r. na usługę polegającą na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie obejmuje: wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla:

Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa i szlaku MTB w Leśnictwach:

 • Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,
 • Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,
 • Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,
 • Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891.

RODZAJ I TRYB UDZIALANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 28.02.2020 r., godz. 1000  w sekretariacie Zamawiającego, pocztą tradycyjną / kurierem na adres: Nadleśnictwo Bogdaniec – 66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17, pocztą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów), na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie projektów zagospodarowania terenu”.

 

Zapraszamy do składani ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.15.2020 z dnia 13.02.2020 pn. Obsługa i kontrola pułapek żywołownych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania, obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych., zgodnie z zasadą konkurencyjności: Obsługa i kontrola pułapek żywołownych  na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia i www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz wysłane do trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyćwg wyboru:

 1. osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie), lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 21.02.2020 r.
 2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 3. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia...".

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.10.2020 z dnia 28.01.2020 r. na usługę polegającą na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

-----------------------------------------------------

Wpłynęło zapytanie dotyczące wykonania projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla budowy czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec:

Odpowiedź na zapytanie:

 1. Czy przewidziane lokalizacje wymagają uzyskania wyłączenie z produkcji leśnej lub rolnej?

Odpowiedz: Lokalizacje nie wymagają wyłączenia z produkcji.

 1. Czy dla tych terenów jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedz: Działki ewidencyjne na których planowana jest lokalizacja obiektów nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

Równocześnie informuje, że zarówno pytania (bez podania ich źródła) jak i udzielone odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia  oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

----------------------------------------------------------

Zamówienie obejmuje: wykonanie projektów zagospodarowania terenu wraz z projektami realizacyjnymi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla:

 1. Budowa czterech stanic rowerowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w ciągu szlaku rowerowego łączącego Nadleśnictwa i szlaku MTB w Leśnictwach:
 • Leśnictwo Łupowo oddz. 673, jednostka ewidencyjna m. Gorzów, obręb ewidencyjny lasy, nr ewid. działki 149,
 • Leśnictwo Łupowo oddz. 585, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Racław, nr ewid. działki 291,
 • Leśnictwo Motylewo oddz. 760, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Nowiny Wlk., nr ewid. działki 831,
 • Leśnictwo Nowiny oddz. 733, jednostka ewidencyjna Bogdaniec, obręb ewidencyjny Bogdaniec, nr ewid. działki 891.

Skład jednego kompletu stanicy obejmuje:

 •  Jedno zadaszenie o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy około 30,0 m2 i wysokości około 4,0 m przykryte dachem dwuspadowym o konstrukcjidrewnianej, wyposażone w stół i dwie ławy drewniane(ławostół) zamontowane trwale w sposób uniemożliwiający kradzież,
 •  Jedną tablicę informacyjną o konstrukcji drewnianej,
 •  Drewniany stojak na rowery umożliwiający ustawienie pięciu rowerów,
 •  Drewniany zamykany kosz na śmieci umożliwiający selektywną zbiórkę

Zamówienie dotyczy projektu pt. „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0042/16.

 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zamawiającego, na stronie www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

 

 

TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT:

 

1.Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 13.02.2020 r., godz. 1000  w sekretariacie Zamawiającego, pocztą tradycyjną / kurierem na adres: Nadleśnictwo Bogdaniec – 66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17, pocztą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów), na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl z oznaczeniem: „Oferta na wykonanie projektów zagospodarowania terenu”.

 

2. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia ...".

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.


Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku Nr SA.270.283.2019 z dnia 04.11.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

pn.  Wykonanie 10 tablic informacyjnych wraz z montażem w terenie  w ramach  zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16  Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz  wysłane do   kilku wykonawców.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

 • osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie),
 • lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 13.11.2019r.
 1. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 2. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia ...".

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.


Zapytanie ofertowe zgodnie z procedurą rozeznania rynku Nr SA.270.266.2019 z dnia 14.10.2019

OGŁOSZENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

pn.  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pszczelarsko-bartniczego dla pracowników Nadleśnictw Bogdaniec, Kłodawa, Barlinek w ramach zadania pn. „Kurs pszczelarski” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszenia oraz  wysłane do   trzech wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

 • osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie),
 • lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 22.10.2019r.
 1. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 2. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia ...".

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.260.2019 z dnia 11.10.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn.  „Usuwanie  nalotów sosny, brzozy i innych drzew na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec, w ramach zadania pn. „Restytucja siedlisk nieleśnych w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do  projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej.

Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie: www.bogdaniec.szczecin.lasy.gov.pl/ogłoszeniawww.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz  wysłane do  pięciu wykonawców.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21/2019   Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r.

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć wg wyboru:

osobiście sekretariat I piętro w Nadleśnictwie Bogdaniec, ul. Leśna 17 Bogdaniec (oferta może być złożona w kopercie),

lub na email na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl  w terminie do 21.10.2019r.

 1. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
 2. Złożenie oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego  oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „wpłynęło dnia ...".

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do poprania poniżej.

 


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności Nr SA.270.259.2019 z dnia 09.10.2019 r. na usługę polegającą na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zamówienie dotyczy projektu pt. „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej” realizowanego

na podstawie umowy o dofinansowanie nr:POIS.02.04.00-00-0042/16.Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego,

z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności

w rozumieniu wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone

na tablicy ogłoszeń zamawiającego, na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz na stronie www.bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl.

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r..

 

Termin i sposób składania ofert:

Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 28.10.2019 r., godz. 1000  w sekretariacie Zamawiającego,

pocztą tradycyjną / kurierem na adres: Nadleśnictwo Bogdaniec – 66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17, pocztą elektroniczną

(skany wypełnionych i podpisanych dokumentów), na adres: bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl z oznaczeniem:

„Oferta na wykonanie projektów zagospodarowania terenu”.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumenty do pobrania poniżej.